Referat nr. 5 – møte 19.11.2020

Sted:
Møtet ble avholdt på Teams.

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Nina Tveter
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan, fra kl. 10.00–12.30
Ida Sødahl Utne
Kari Rudjord
Hans Anton Ålien

Forfall: Pilar Menéndez-Pérez

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 49/20 Referat 04/20

Referat 04/20, fra møte 02.09.2020, ble godkjent ved omsending 08.10.2020.

Sak 50/20 Regnskapsrapport per 31.10.20

Regnskapsrapport per 31.10.20 var utsendt før møtet.

Av regnskapsrapporten framgår at OUP i år har brukt kr 856 098 av kr 1 000 000.

Honorarer for dagens møte og nordisk møte betales ut i begynnelsen av desember.

Møtet tok ovennevnte til orientering.

Sak 51/20 Arbeidsplan 2021

Følgende planlegges for 2021:

  • Nasjonal punktskriftkonferanse, september 2021, tema: yngre synshemmede og opplæring i punktskrift – ev. samarbeid med Norges Blindeforbunds ungdom, NBfU. Oddvar Øyan, Ida Sødahl Utne og Hans Anton Ålien forbereder sak til OUPs møte i januar
  • Elektronisk punktskrift, inkl. 8-punktstabellen og ferdigstillelse av dokumentasjon vedr. 8-punktstabellen. Tidligere arbeidsgruppe, Rolf Arne Mellem, Oddvar Øyan og Lars Bjørndal, samt i tillegg Hans Anton Ålien, Lise Bakkan og Liv Kristin Saur fortsetter dette arbeidet.
  • Oppdatering av spesialnotasjoner som sjakknotasjon og notasjon for strikkemønstre og andre håndarbeidsmønstre. På OUPs første møte i 2021 nedsettes egne arbeidsgrupper for dette arbeidet
  • Opplæringssituasjonen i punktskrift for voksne nysynshemmede
  • Lesehastighet
  • Nordisk møte 2021 med Danmark som arrangør
  • OUPs nettside

Sekretær utarbeider et dokument med arbeidsplanen for 2021.

Sak 52/20 Budsjett 2021

Økonomirådgiver Vemund Bergland i samarbeid med Liv Kristin Saur hadde utarbeidet et forslag til budsjett for 2021 med bakgrunn i forslaget til Statsbudsjett, hvor OUPs bevilgning er på kr 1 013 000.

Budsjettforslaget er basert på regnskap for 2020.

Budsjettforslaget var utsendt før møtet.

Møtet godkjente forslaget til budsjett for 2021.

Sak 53/20 OUPs publikasjoner på nett

Det er tidligere vedtatt at OUPs publikasjoner skal legges ut på nettsida i en HTML-versjon med punktskriftvisning som også er god å lese med skjermleser og leselist. I tillegg skal publikasjonene legges ut i et PDF-format, med punktskriftvisning i block-font, som er gunstig å lese for seende.

Etter oppfordring fra Rolf Arne Mellem, som har ansvaret for å legge ut dokumenter på nettsida, ble det diskutert ulike måter å organisere innholdet på.

Det ble enighet om at det ved hver publikasjon skal stå en liten tekst som indikerer hva dokument inneholder.

Sak 54/20 8-punktstabellen

Rolf Arne Mellem har laget et forslag til dokumentasjon, i flere formater, for 8-punktstabellen.

Arbeidsgruppa, som består av Rolf Arne Mellem, Oddvar Øyan, Liv Kristin Saur, Lise Bakkan, Hans Anton Ålien og Lars Bjørndal, arbeider videre med dette.

Et spørsmål som er kommet opp i forbindelse med 8-punktstabellen, er definisjon av tegnet «hardt mellomrom» (non-breaking space). I dag er dette tegnet definert som pkt 8. I visuell skrift kommer «hardt mellomrom» fram som et vanlig mellomrom. Etter OUPs mening bør «hardt mellomrom» også defineres som mellomrom i punktskrift. Pkt 8 kan dermed benyttes til å definere andre viktige tegn.

OUP ber om å få innspill på dette fra leverandører av skjermlesere.

Sak 55/20 Nasjonal punktskriftkonferanse – evaluering

Nasjonal punktskriftkonferanse 2020 ble avholdt 18. september i Nasjonalbibliotekets auditorium. Om lag 30 personer var fysisk til stede. Konferansen ble også strømmet, og der deltok det 87 personer.

Tema i år var å presentere, i første rekke, Veileder for oppsett av punktskrift på papir. I tillegg ble tidligere utgivelser vedr. punktskriftstandardiseringer presentert.

All honnør til Kari Rudjord og Arne Kyrkjebø, som holdt orden på mikrofoner ifm. spørsmål og kommentarer fra deltakerne i salen, samt til Rolf Arne Mellem, som tok seg av innkomne kommentarer fra de digitale deltakerne.

OUP sier seg fornøyd med gjennomføringen av årets punktskriftkonferanse.

Sak 56/20 Nordisk møte – evaluering

Nordisk møte 2020, arrangert av Svenska punktskriftsnämnden, ble i år arrangert digitalt på Zoom, 15.–16. oktober.

I tillegg til hovedtema, som var bildebeskrivelser/synstolking, ble det viet oppmerksomhet til temaet opplæringssituasjonen i punktskrift for nysynshemmede voksne.

Norske deltakere framholdt at møtet var godt gjennomført teknisk, og å avholde nordiske møter digitalt kan være en god idé for framtiden.

Etter forslag fra Astrid Kristin Vik ble det vedtatt å sette fokus på opplæringssituasjonen i punktskrift for voksne nysynshemmede, se også sak 51/20. Utvalget skal samarbeide om å skrive en faktaartikkel om situasjonen i dag hva gjelder opplæringen i regi av kommunenes voksenopplæringstilbud og Norges Blindeforbunds tilbud.

Sak 57/20 Tactile Reading 2021

Lars Bjørndal orienterte kort om den videre planleggingen av digital Tactile Reading 2021.

Kari Rudjord redegjorde kort om prekonferansen, arrangert av NLB, som skal foregå på Zoom.

Det blir viktig å promotere konferansen.

Det blir sendt ut e-post til aktuelle deltakere.

Det vil også bli laget en artikkel om konferansen til OUPs nettside.

Sak 58/20 Møteplan 1. halvår 2021

Følgende møteplan settes opp for 1. halvår 2021:

· Torsdag 28. januar, tid: 10–15, trolig digitalt møte

· Torsdag 8. april, tid: 12–15, digitalt møte

· Torsdag 10. juni, tid: 10–15, fysisk møte

Møtet vedtok at det kjøpes inn headset til de av OUPs medlemmer/varamedlemmer som ikke har dette via jobben sin.

Sak 59/20 Oppfølgingssaker

Liv Kristin Saur orienterte om at saken vedr. NLBs produksjoner via PIP, utsettes til januarmøtet. Kari Rudjord holder på å lage et testdokument basert på Håndbok i litterær punktskrift. Testdokumentet sendes OUPs medlemmer/varamedlemmer i forkant av neste møte.

Sak 60/20 Orienteringssaker

Respons på Veilederen og Håndboka

Liv Kristin Saur orienterte om responsen på de trykte utgavene av Veilederen og Håndboka, punktskrift og visuell skrift. Etter konferansen er det sendt ut en del eksemplarer, men det bør reklameres ytterligere for publikasjonene.

Ny versjon av salmeboka i punktskrift

Lars Bjørndal orienterte om at Kristent arbeid blant blinde, KABB, har planer om å produsere gjeldende salmebok i punktskrift i ringpermutgave, der det blir mulig å ta ut enkeltsalmer til bruk f.eks. ved gudstjenester. Spørsmål som er kommet opp, er om det er ønskelig å også skrive ut notene som står i salmeboka, og på hvilken måte dette i så fall bør gjøres.

OUP støtter å ta med noter i punktskriftutgaven, og utvalget mener det kan være mest hensiktsmessig å sette notene under teksten, med en strek som skille.

Referatet ble godkjent ved omsending 10.12.2020.

Liv Kristin Saur, referent