Referat nr. 1 – møte 28.01.2021

Sted:
Møtet ble avholdt på Teams

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Nina Tveter
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne, fra kl. 11:30
Hans Anton Ålien

Forfall:
Lise Bakkan
Kari Rudjord
Pilar Menéndez-Pérez

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 02/21 Referat 05/20

Referat 05/20 fra 19.11.2020 ble godkjent ved omsending 10.12.20.

Sak 03/21 OUPs arbeidsplan 2021

På møtet 19.11.20 vedtok OUP at det hvert år skal utarbeides en arbeidsplan for det kommende året som skal være til internt bruk for utvalget. På møtet forelå det utkast til slik arbeidsplan for 2021.

Etter forslag fra møtet settes Tactile Reading 2021 inn i planen, likeledes deltakere i arbeidsgrupper som blir oppnevnt.

Dokumentet godkjennes med de ovennevnte justeringer og utviklingsmuligheter.

Under behandlingen av dette punktet kom det forslag fra Lars Bjørndal om at det opprettes en plattform i Teams, hvor det kan legges ut dokumenter fra OUP.

Dette kommer utvalget tilbake til på neste møte.

Sak 04/21 OUPs årsrapport 2020

Utkast til årsrapport for 2020 forelå.

Astrid Kristin Vik foreslår at årsrapporten fra og med 2020 settes opp med overskriftene fra OUPs mandat.

Under Punktskriftfremmende tiltak bør også punktet om Facebook-gruppa Norsk punktskrift tas med.

Oppdatert årsrapport sendes ut for godkjenning ved omsending.

Sak 05/21 OUPs årsregnskap 2020

OUPs årsregnskap for 2020 forelå. Det viser et lite merforbruk på kr 6 183 grunnet en feilføring i beregning av utbetaling av honorarer. Dette er nå rettet opp, slik at det blir enklere å følge med på regnskapsrapportene.

Årsregnskapet ble tatt til orientering.

Sak 06/21 Budsjettsøknad for 2022

Møtet ble enig om å sette opp et budsjett for 2022 på kr 1 100 000.

Utvalgssekretæren setter opp forslag til budsjettsøknad, som godkjennes ved omsending.

Sak 07/21 Nasjonal punktskriftkonferanse 2021

OUP vil høsten 2021 arrangere nasjonal punktskriftkonferanse med vekt på opplæring i punktskrift, spesielt rettet mot unge punktskriftlesere. Konferansen vil bli arrangert digitalt, og et mulig tidspunkt er siste helg i august.

Det er viktig å få sendt ut informasjon til unge synshemmede via Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, Statped og NBfU. I tillegg kan FB-gruppa Norsk punktskrift benyttes og fora innen ungdomsorganisasjonen.

Hovedtema på punktskriftkonferansen er: Opplæring i punktskrift, med hovedvekt på unge unktskriftlesere.

Underpunkter her kan være:

  • Hvordan bruker ungdom i dag punktskrift?
  • Elektronisk punktskrift eller punktskrift på papir?
  • Hva skal til for å bli en god punktskriftleser?
  • Suksessfaktorer i opplæring og oppfølging
  • I sammenhenger hvor punktskrift velges bort, hva er årsaken til dette?

En ser for seg at konferansen skal inneholde korte innledninger og en paneldebatt. Innspill fra deltakerne er også viktig.

OUP ønsker å få med representanter fra Norges Blindeforbunds ungdom, NbFU, i arrangementskomiteen. Nina Tveter og Ida Sødahl Utne deltar i komiteen, og Kari Rudjord spørres om hun kan delta.

OUP tar sikte på å oppnevne arrangementskomiteen for konferansen på sitt møte 8. april.

Sak 08/21 Oppnevning av arbeidsgrupper for oppdatering av sjakknotasjon og strikkemønsternotasjon

I møtet 19.11.2020 vedtok OUP å starte arbeidet med oppdatering av tidligere standarder for sjakknotasjon og notasjon for strikkemønstre og andre håndarbeidsnotasjoner.

Arbeidsgruppe for strikkemønster- og annen håndarbeidsnotasjon oppnevnes ikke før etter påske. Arbeidet med disse notasjonene kan ikke starte før høsten 2021.

Møtet diskuterte ev. deltakere som kan spørres om å delta i dette arbeidet.

OUP oppnevnte følgende arbeidsgruppe for gjennomgang av sjakknotasjon: Otto Prytz, Pilar Menéndez-Pérez, Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur. Arbeidet skal gjennomføres våren 2021.

Arbeidsgruppas mandat er å gjennomgå allerede eksisterende standard, se på standarden som er benyttet i publikasjonen Praktisk bruk av sjakknotasjon i 6-punkts punktskrift, samt se på den svenske sjakknotasjonen, for å se om en kan nyttiggjøre seg momenter fra den.

Standarden skal i likhet med andre av OUPs standarder, legges ut som nettversjon.

Sak 09/21 Tactile Reading 2021

Lars Bjørndal orienterte kort om framdriften for Tactile Reading 2021. Påmeldingsfristen er satt til 15. april.

De av OUPs medlemmer/varamedlemmer som ikke får dekket deltakeravgiften gjennom sin arbeidsplass, får dekket dette av OUP.

Sak 10/21 Oppfølgingssaker

a) Møte med Statped SLoT Oslo 22.01.2021

22.01.2021 ble det avholdt et møte mellom Statped SLoT Oslo og OUP.

Møtet var sammenkalt for å diskutere uthevingstegn i produksjon av punktskrift i Statpeds lærebøker.

Det var et nyttig møte for begge parter. Det viser at det er behov for kontakt mellom OUP og tilretteleggere av punktskrift. For øvrig Vises det til notat fra møtet mellom OUP og Statped SLoT Oslo.

b) Opplæringssituasjon i punktskrift for voksne Jf. sak 56/20

Det skal kartlegges hvordan opplæringssituasjonen er for voksne som trenger å lære punktskrift. I dag gis det opplæring både fra voksenopplæringsenheten i kommunene, og ved rehabiliteringskurs i Norges Blindeforbund.

c) 8-punktstabellen – arbeidsgruppe

Arbeidsgruppa for 8-punkt har nå følgende sammensetning: Oddvar Øyan, Lise Bakkan, Lars Bjørndal, Rolf Arne Mellem og Hans Anton Ålien.

8-punktsgruppa planlegger et møte for å gjennomgå og begynne arbeidet med 8-punktstabellen. Møtet skal avholdes i februar.

Sak 11/21 Orienteringssaker

Fra Norges Blindeforbunds trykkeri har utvalgssekretæren mottatt forespørsel om hva som kunne være interessant å få laget av modeller i 3D.
I tillegg ønsker de innspill på hva som kan lages av merkeprodukter.

OUP mener trykkeriet bør sende ut en slik forespørsel via sosiale medier.

Referatet ble godkjent ved omsending 3. mars 2021.

Liv Kristin Saur, referent