Referat nr. 2 – møte 08.04.2021

Sted:

Møtet ble avholdt på Teams

Tid:
12:00–15:00

Til stede:
Nina Tveter
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Kari Rudjord
Hans Anton Ålien

Forfall:
Lise Bakkan
Pilar Menéndez-Pérez

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 13/21 Referat 01/21

Referat 01/21 fra 28.01.21 ble godkjent ved omsending 03.03.21.

Sak 14/21 Regnskapsrapport til og med mars 2021

Regnskapsrapport per 31. mars 2021 forelå. Rapporten viser et forbruk hittil i år på ca. kr 168 000. Møtet tok regnskapsrapporten til orientering.

Sak 15/21 Nasjonal punktskriftkonferanse 2021 – fastsettelse av tidspunkt og oppnevning av arrangementskomité

OUP drøftet tidspunkt for nasjonal punktskriftkonferanse, og kom fram til at en av de 3 første lørdagene i november vil være et gunstig tidspunkt.

OUP ønsker å arrangere konferansen digitalt i samarbeid med Norges Blindeforbunds ungdom, NBfU.

Nina Tveter sender en skriftlig henvendelse, der NBfU inviteres til å delta i et slikt samarbeid. Dersom NBfU takker ja, vil en representant for organisasjonen få en plass i arrangementskomiteen sammen med OUPs representanter: Nina Tveter, Ida Sødahl Utne og Kari Rudjord.

Arrangementskomiteen skal sette opp program, finne og booke innledere og finne fram til deltakere i en paneldebatt.

Sak 16/21 NLBs punktskriftproduksjon i PIP – teksteksempel PIP i punktskrift utarbeidet av Kari Rudjord

Til møtet hadde OUP fått tilsendt teksteksempler produsert i Pipeline, NLBs produksjonsverktøy, samt en avviksliste for avvik mellom Håndboka og produksjon i PIP.

Kari Rudjord innledet om produksjon av punktskrift i NLB.

Det er god kontakt mellom NLB og Statped SLoT, som også bruker PIP som produksjonsverktøy.

En del av det som avviker vil bli rettet opp i PIP.

Av ting som kom opp under diskusjonen var:

 • fotnoter, her er ikke avvik mellom PIP og Håndboka, fotnoter settes opp i slutten av hvert hefte
 • diakritiske tegn og samiske bokstaver,
 • bruk av universalaksent, pkt. 4,
 • overskriftskala, samsvarer ikke med veilederen
 • uheldig linjedeling ifm. talltegn og bindestrek.

OUP nedsatte følgende arbeidsgruppe, Lars Bjørndal, Oddvar Øyan og Hans Anton Ålien, som skal se på teksteksemplene og lage et notat til NLB om hva som skal og bør rettes opp i PIP. Notatet godkjennes av OUP. Notatet stiles til NLB v/ Arne Kyrkjebø.

Sak 17/21 Tilrettelegging av tekst til punktskrift – notat v/ Oddvar Øyan og Ole Erik Jevne, Statped midt

I notat, datert 23.03.2021, etterlyser Ole Erik Jevne og Oddvar Øyan, Statped midt, generelle prinsipper for tilrettelegging av bøker til punktskrift, slik de blir beskrevet i Håndbok i blindeskrift, del 4, fra 1995. De mener disse prinsippene ikke er tatt med i den nye veilederen.

Veilederen, som ble utgitt sommeren 2021 er ment å være en publikasjon på høring, slik at det blir utgitt en oppdatert versjon etter en viss tid.

OUP vedtok at de ovennevnte generelle prinsippene for tilrettelegging av punktskrift blir redigert inn i en oppdatert versjon.

Utvalgssekretæren lager et dokument med oversikt over revisjoner som skal med i en oppdatert versjon av veilederen.

Sak 18/21 Postens håndtering av punktskriftforsendelser ; notat v/Astrid Kristin Vik

Utvalget erfarer at det er en del utfordringer og spørsmål rundt utsendelse av post med punktskrift.

Punkter OUP bør se nærmere på:

 • Tilgang på merker som viser at det er punktskrift i forsendelsen – portofrittmerker
 • informasjonsteksten på merkene
 • se på teksten i lovverket som gir fritak for porto
 • informasjon til ansatte i postverket – spesielt ansatte som jobber i Post i butikk, og har mindre kunnskap om punktskriftforsendelser
 • Informasjon på OUPs nettside om ordningen
 • tidsbruk ved forsendelse av punktskrift sammenlignet med post i visuell skrift – spesielt ved forsendelse av læremidler i punktskrift

Møtet mener dette er en viktig sak å ta opp, og ønsker å be om et møte med den berørte avdeling under
Samferdselsdepartementet.

Utvalgssekretæren forsøker å finne ut hvor i departementet dette hører inn under.

I NLB er det fra juli 2020 innført ny ordning for levering av punktskriftbøker. Norges Blindeforbunds trykkeri har inngått avtale om levering på døra til hver enkelt, med Norsk bibliotektransport, NBT.

Utvalget ønsker å holde seg oppdatert på ordningen, og vil derfor be om en kopi av avtalen.

Utvalgssekretæren tar opp dette med leder av NBFs trykkeri, Espen Pedersen.

Sak 19/21 Tactile Reading 2021

Lars Bjørndal orienterte kort om konferansen 29.-30. april. Konferansen legges ut som fellesforedrag og parallellsesjoner, og en kan delta på oppsatt tid eller når det måtte passe innen 5. mai. Det skal settes opp pausemøter på Zoom for litt sosialisering. Bortsett fra pausemøter på Zoom foregår det ikke interaksjon på hovedkonferansen.

Kari Rudjord orienterte kort om prekonferansen den 28. april, som blir avholdt på Zoom fra kl. 12.00-16.00. Prekonferansen inneholder innledninger og en paneldebatt.

Sak 20/21 Nordisk møte 2021

På den nordiske e-postlista har det kommet informasjon om at det nordiske møtet 2021 avholdes i Danmark i tidsrommet 28.-29. oktober 2021.

Nordisk møte vil bli sak på OUPs møte i juni.

Sak 21/21 Orienteringssaker

a) OUPs 8-punktsgruppe

Forelå notat fra møte i OUPs 8-punktsgruppe, avholdt 23.02.2021. Tatt til orientering.

b) Medlem i arbeidsgruppe i Norges blindeforbund

Nina Tveter orienterte om at hun er blitt oppnevnt i en arbeidsgruppe i regi av Norges Blindeforbund. Dette som følge av at Stortinget 25. februar i år vedtok å be regjeringen sørge for en fast praksis i alle helseforetak, der alle pasienter med påvist synsnedsettelse blir henvist til nødvendig rehabilitering. I den forbindelse har Norges Blindeforbund igangsatt et arbeidsprosjekt for å utrede hvordan synsrehabiliteringen for yrkesaktive er i dag samt utarbeide en strategi for å bedre den. Nina Tveter sitter i arbeidsgruppa som utarbeider situasjonsbeskrivelsen for dagens situasjon. Det vil si rettigheter i lovverket, henvisningskompetanse i helseforetak og kommuner, rehabiliteringskurs i regi av ulike aktører, opplæringskurs i kommuner og hos Statped, hjelpemiddelformidling, samt arbeidsoppfølging fra NAV.

Referatet ble godkjent ved omsending 7. mai 2021.

Liv Kristin Saur, referent