Referat nr. 3 – møte 10.06.2021

Sted:
Møtet ble avholdt på Teams

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Nina Tveter
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Kari Rudjord
Hans Anton Ålien

Forfall: Pilar Menéndez-Pérez

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 23/21 Referat 02/21

Referat 02/21, fra møte 08.04.21, ble godkjent ved omsending 07.05.21.

Sak 24/21 Regnskapsrapport per 31.05.21

OUP har kun brukt i underkant av kr 300 000 per 31.05.21.

Møtet tok regnskapsrapporten til orientering.

Utvalgssekretæren mener at OUP nå har økonomi til å utbetale honorarer for møter og arbeid i OUPs arbeidsgrupper. Dette ble gjort tidligere, men grunnet arbeidet med veilederen for oppsett av punktskrift, ble honorarer for dette arbeidet prioritert.

Møtet ba utvalgsleder Nina Tveter og utvalgssekretær Liv Kristin Saur utarbeide et notat om dette.

Sak 25/21 Nasjonal punktskriftkonferanse 2021

NBfU har meldt tilbake til OUP at Isabel Engan tiltrer som NBfUs representant i arrangementskomiteen for Nasjonal punktskriftkonferanse 2021.

Nina Tveter, leder av arrangementskomiteen, kaller inn til første møte i komiteen før sommerferien, for å diskutere hvilke fora som skal brukes for å nå fram til unge synshemmede.

Møtet mener det kan være hensiktsmessig å annonsere konferansen i NLBs nyhetsbrev, NLBs FB-side, NLBs nettside, OUPs nettside og OUPs FB-gruppe, Norsk punktskrift. I tillegg i NBfUs egne kanaler.

Å kontakte Norges Blindeforbunds foreldreutvalg er også et alternativ.

Sak 26/21 Postens håndtering av punktskriftforsendelser – oppfølging og videre framdrift Jf. sak 18/21

Utvalgssekretæren skulle undersøke litt om hvor i Samferdselsdepartementet postsaker behandles. Postsaker håndteres i Avdeling for luftfart, post og kjøp, LPK, hvor det er flere seksjoner. Møtet ba utvalgssekretæren kontakte Sverre Fuglerud, samfunnskontakt i Norges Blindeforbund, for å ta rede på hvor slike saker håndteres.

Sak 27/21 Oppnevning av arbeidsgruppe for notasjon av strikkemønster og annen håndarbeidsnotasjon

I tillegg til Astrid Kristin Vik, oppnevnes Kari Rudjord, som også har produsert strikkemønstre. Utvalgssekretæren har kontaktet Marit Sølvi Toppe, redaktør for Håndarbeidsheftet, som produseres av NBFs trykkeri og Marianne Tollefsen, erfaren strikker. De to sistnevnte har ikke konkret besvart spørsmål om de kan bidra. Liv Kristin Saur følger opp dette.

Det tidligere materialet som ble utarbeidet i begynnelsen av 2000-tallet, skal distribueres til arbeidsgruppa.

Sak 28/21 Nordisk møte 2021

Nordisk møte skal som tidligere nevnt avholdes, trolig som et fysisk møte, i København 28. og 29. oktober. Fra kl. 09,00-16.00 begge dager.

OUP ønsker at Astrid Kristin Vik skal holde en innledning om resultater fra prosjektet Skriftspråkstimulering for barnehagebarn som skal lære punktskrift .

Astrid Kristin Vik vil gjerne at en person til fra prosjektet blir med på presentasjonen, slik at den blir fyldigere. Hun undersøker litt rundt dette, og gir beskjed til utvalgssekretæren, som igjen tar dette opp med John Heilbrunn om tidsaspektet for presentasjonen.

I tillegg skal Norge også ha sin årlige rapport fra OUPs arbeid, men ønsker å be om en utvidet tid til 20 minutter. OUP vil gjerne informere om den kommende nasjonale punktskriftkonferansen i november. En tenker seg også at dette blir et tema på neste års nordiske konferanse i Norge.

OUP kommer tilbake til Nordisk møte på møtet over sommeren.

Sak 29/21 Tactile Reading 2021

De som deltok fra OUP mente Tactile Reading 2021 var et meget godt gjennomført digitalt arrangement, både med hensyn til innledninger og kortere presentasjoner. Spesielt ble det trukket fram at man kunne følge med på skriftlig materiale til innledningene. Det var noe ujevn lyd på enkelte av presentasjonene.

De musikalske innslagene ble meget godt mottatt.

Programkomiteen sa seg svært godt fornøyd med gjennomføringen av Tactile Reading, både hovedkonferansen og prekonferansen dagen før, som Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek stod som arrangør for.

Lars Bjørndal orienterte om at programkomiteen skal ha et møte i september med de nederlandske arrangørene av Tactile Reading 2024.

For øvrig vises til rapporten for Tactile Reading 2021, som er under utarbeidelse.

Sak 30/21 Møteplan høsten 2021

Følgende møteplan for høsten 2021 ble vedtatt: onsdag 8. september, 10-15, torsdag 14. oktober, 12-15 og torsdag 25. november, 10-15.

Møtene i september og november blir etter all sannsynlighet avholdt som fysiske møter, mens møtet i oktober avholdes digitalt.

Sak 31/21 Oppfølgingssaker

a) Sjakknotasjon

Sjakknotasjonsgruppa som skulle begynt sitt arbeid i løpet av våren, er blitt forsinket grunnet sykdom. Liv Kristin Saur orienterte om at arbeidet blir satt i gang i sommer.

b) Arbeidsgruppa som skulle se på teksteksemplene og lage notat til NLB

Arbeidsgruppa kommer tilbake til dette etter sommeren.

c) Digitale plattformer NLB har, som OUP kan benytte seg av

Liv Kristin Saur har tatt rede på om NLBs ulike digitale plattformer for digitale møter OUP kan benytte seg av. NLB har per i dag et Webinar-Zoom-abonnement, som OUP burde kunne bruke. Liv Kristin Saur undersøker nærmere om dette. I tillegg er det blitt opplyst at NLB fra høsten 2021 vil gå over til Office 365, som inkluderer Teams.

d) Opphør av engasjement som varamedlem i OUP

Pilar Menéndez-Pérez flytter til Spania i løpet av sommeren 2021. Hun ønsker derfor å fratre som varamedlem i OUP. NLBs direktør, Øyvind Engh, er varslet om dette. Han vil sammen med OUPs leder, Nina Tveter, finne fram til en representant fra Statped SLoT Oslo, etter ønske fra OUP.

Som en takk til Pilar Menéndez-Pérez ønsker utvalget å gi henne en oppmerksomhet for hennes mangeårige engasjement i OUP.

Sak 32/21 Orienteringssaker

a) Produksjon av salmeboka i punktskrift i løsbladsystem

Det ble gitt orientering om at KABB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, har kommet i gang med produksjon av salmeboka i løsbladsystem, inkludert noter tilhørende salmene. Eksempler er ute på høring hos enkelte i utvalget.

b) Duxbury

Det var enighet om å be Rolf Arne Mellem sende en henvendelse til Duxbury for å høre om de kan tenke seg å inkludere Liblouis i sitt system. Likeledes etterlyser OUP behovet for å få rettet opp feil i den norske oversettelsen.

c) Alternativ 8-punktstabell

Hans Anton Ålien orienterte kort om en alternativ 8-punktstabell han har prøvd ut, og mener OUP kan tilby denne som et alternativ til OUPs 8-punktstabell.

d) E-postlister for OUPs arbeidsgrupper

Liv Kristin Saur stilte spørsmål om det var interesse for at hun lager e-postlister for de enkelte arbeidsgrupper som eksisterer i dag / ev. kommende arbeidsgrupper.

Som et forsøk settes en e-postliste opp for sjakkgruppa.

e) Nettversjon av OUPs publikasjoner

Utvalget oppfordres til å se på nettversjonen av veilederen.

Følges opp på neste møte.

f) Tilbud i punktskrift

Norges Blindeforbunds trykkeri tilbyr nå å trykke punktskrift for private som ønsker å få skrevet ut enkelte dokumenter i punktskrift. Tilbudet er gratis for punktskriftslesere. I 2021 omfatter tilbudet inntil 500 sider per punktskriftleser. Det er støtte fra stiftelsen Dam som gjør dette mulig.

Referatet ble godkjent ved omsending 8. juli 2021

Liv Kristin Saur, referent