Referat nr. 4 – møte 08.09.2021

Sted:
Observatoriegt. 1B, møterom 20

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Nina Tveter
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Forfall:
Kari Rudjord

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 34/21 Referat 03/21

Referat 03/21, fra møte 10.06.21, ble godkjent ved omsending 08.07.21.

Sak 35/21 Regnskapsrapport august 2021 med revidert budsjett 2021

Forelå regnskapsrapport per august 2021 inkludert revidert budsjett for 2021.

I revidert budsjett er det foretatt enkelte justeringer på følgende poster: Honorarer, reisekostnader, gaver til eksterne foredragsholdere og kjøp av andre fremmede tjenester. Vedr. posten kjøp av andre fremmede tjenester: Utvalget vil komme tilbake til dette punktet på neste møte.

Sak 36/21 Nordisk møte 2021 Jf. sak 28/21

Det er i løpet av sommeren kommet invitasjon til nordisk møte i København 28. og 29. oktober. Påmeldingsfrist er satt til 24.09.

Av innledninger vil Norge bidra med følgende: Astrid og hennes prosjektgruppe, som i tillegg består av Silje Benonisen og Gro Aasen, alle innlede om prosjektet Skriftstimulering av barnehagebarn som skal lære punktskrift.

Under temaet produksjon av punktskrift, vil Dawn holde en kort orientering om situasjonen ved Statped.

Nina orienterer om OUPs arbeid siste år, samt om Nasjonal punktskriftkonferanse 2021, som avholdes etter Nordisk møte.

Alle medlemmer/varamedlemmer som ønsker det, kan delta fysisk på møtet. I tillegg vil Astrids kollegaer, Silje og Gro, delta under hele møtet.

Utvalgssekretær sender påmeldinger, bestiller hotell og flybilletter for OUPs medlemmer/varamedlemmer.

Sak 37/21 Nasjonal punktskriftkonferanse 2021 Jf. sak 25/21

Nina orienterte kort om planleggingen av konferansen. Dato er fastsatt til lørdag 20. november fra kl. 11.00. Konferansen skal foregå på Zoom, og arbeidet med booking av innledere er godt i gang.

Det ble enighet om å sette en påmeldingsfrist til konferansen, ca. en uke i forkant.

Sak 38/21 Postens håndtering av punktskriftforsendelser Jf. sak 26/21

Utvalgssekretæren har vært i kontakt med Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund, og fått navn på en person i departementet som kan kontaktes. Personen, Randi Holde, er ansatt i Avdeling for Luftfart, post og kjøp (LPK), seksjon for Styring og kjøp (SSK).

Nina sender en offisiell henvendelse og ber om at OUP får et møte med representanter i departementet

Sak 39/21 Oppnevning av arbeidsgruppe for notasjon av strikkemønster og annen håndarbeidsnotasjon

Vedtak: OUP oppnevner følgende arbeidsgruppe for notasjon for strikkemønster og annen håndarbeidsnotasjon: Astrid Kristin Vik, Kari Rudjord, Marianne Tollefsen og Marit Sølvi Toppe.

Arbeidsgruppa vil få tilsendt alt materiale som ble utarbeidet i begynnelsen av 2000-tallet i den tidligere strikkemønstergruppa.

Sak 40/21 Notat til NLB vedr. punktskriftproduksjon

Lars orienterte kort om arbeidet i gruppa, som skal se på feil og mangler i PIP, produksjonsverktøyet til NLB.

Det vises til et notat, sendt OUP, 02.07.21 med oversikt over det som må rettes opp i PIP.

Videre orienterte Lars om at han har gjort endringer i den norske tabellen for 6-punkts punktskrift, som vil fjerne en del av feilene i PIP. Videre har arbeidsgruppa notert seg at versjonen av Liblois, som NLB benytter, er utdatert.

Arbeidsgruppa vil ferdigstille notatet, og sende det ut for godkjenning i OUP per e-post før OUPs møte i oktober.

Sak 41/21 Referansegruppe for framtidige Tactile Reading-konferanser

I e-post av 02.09.21 legger Lars fram et forslag om å opprette en referansegruppe for framtidige Tactile Reading-konferanser bestående av representanter fra OUP og Svenska Punktskriftsnämnden.

Bakgrunn: Etter at Tactile Reading Conference nå er gjennomført for annen gang, er det behov for å se på hvordan konseptet kan forankres og videreføres på en måte som ivaretar og utvikler feltet punktskrift og taktil lesing på en god måte. Den neste konferansen arrangeres av Dedicon med samarbeidsparter, og det er hittil ikke tatt noe initiativ til videreføring etter det. I tillegg kan det bli behov for å gi støtte til Dedicon, utover et tilbud Statped allerede har gitt om å bidra i programkomiteen for konferansen i 2024.

Vurderinger: Programkomiteen for årets konferanse har vurdert flere løsninger for å få på plass en referansegruppe for framtidige konferanser. Ett forslag vi har hatt oppe, er at MTM, SPSM, Statped og ev. NLB samarbeider om dette. Et annet er altså at OUP og Punktskriftsnämnden tar dette ansvaret. Vi tror en fordel med sistnevnte løsning er at arbeidet blir forankret i faglige miljøer som har stor interesse av at konseptet videreføres med sentrale føringer med tanke på form, innhold og ikke minst på en måte som bidrar til utvikling på feltet.

Saken ble drøftet.

OUP stiller seg positive til å delta i en referansegruppe for framtidige Tactile Reading-konferanser, så framt den Svenska Punktskriftsnämnden ønsker dette.

Sak 42/21 Endring av dato for digitalt møte i OUP i oktober

Det oppsatte møtet 14.10.21 er flyttet til onsdag 13.10. fra kl. 10.00-12.00.

Sak 43/21 Nytt varamedlem i OUP, Dawn Renouf Bjørneby

Pilar Menéndez-Pérez fratrådte som varamedlem i OUP tidlig i sommer. Kulturdepartementet har oppnevnt Dawn Renouf Bjørneby som nytt varamedlem. Nina ønsket henne velkommen i OUP.

Sak 44/21 Gjennomføring av møter i OUP

Når OUP gjennomfører møter der medlemmene er tilstede fysisk, skal det være mulig å delta digitalt for dem ikke kan komme til møtelokalet.

Sak 45/21 Oppfølgingssaker

a) Honorering av arbeidsgrupper

Forelå notat om honorering av arbeidsgrupper. Saken utsettes til neste møte.

b) Sjakknotasjon

Sjakkgruppa har kommet i gang med sitt arbeid, og har gjennomført flere digitale møter. Gruppa er enige om dokumentets oppsett, men det gjenstår å ferdigstille dokumentet. Sjakkgruppa antar at dette vil bli ferdigstilt i løpet av de siste månedene i 2021.

Sak 46/21 Orienteringssaker

a) Punktskriftstudiet ved NTNU

Astrid orienterte kort om at det er 11 nye studenter ved Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift – PED6658 ved NTNU.

b) Salmeboka i punktskrift, løsbladsystem Jf. sak 32/21 a)

Arbeidet med salmeboka i løsbladystem pågår.

Referatet ble godkjent ved omsending 1. oktober 2021.

Liv Kristin Saur, referent