Referat nr. 5 – møte 13.10.2021

Sted:
Møtet ble avholdt på Teams

Tid:
10:00–12:00

Til stede:
Nina Tveter
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Forfall:
Kari Rudjord

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 48/21 Referat 04/21

Referat 04/21 fra møte 08.09.21 ble godkjent ved omsending 1. oktober 2021.

Sak 49/21  Regnskapsrapport september 2021 med revidert budsjett 2021

Regnskapsraport tatt til orientering. Revidert budsjett for 2021 ble godkjent.

Under punktet kjøp av fremmede tjenester i budsjettet, foreslo utvalgssekretæren at det trykkes opp en ny versjon av Håndbok i litterær punktskrift, visuell skrift. Fra Norges Blindeforbunds trykkeri er det mottatt tilbud på opptrykk og innbinding av 50 eksemplarer på i underkant av kr 14 000. I tillegg ble det vedtatt at OUP går til innkjøp av konverteringsprogrammet Duxbury.

Sak 50/21 Nordisk møte 2021 Jf. sak 36/21

7 personer fra OUP deltar på nrdisk møte i Danmark 28.–29. oktober.

Punkter som skal med i Ninas Annual report, ble diskutert.

Sak 51/21 Nasjonal punktskriftkonferanse 2021 Jf. sak 37/21

Til møtet forelå utkast til program for Nasjonal punktskriftkonferanse 20.11. Det er 6 innledere til konferansen. Program og informasjon om påmelding legges ut på OUPs nettside, NBfUs nettside, samt i Facebook-gruppa Norsk punktskrift.

Sak 52/21 Honorering av arbeidsgrupper Jf. sak 45/21 a)

På forrige møte ble Nina bedt om å undersøke hvilke regler som gjelder for honorering av offentlige utvalg og arbeidsgrupper. Nina rapporterte følgende: Retningslinjene for honorering, er å finne i statens Personalhåndbok, kap. 10 der det står om statlige råd, styrer og utvalg. Disse er OUP forpliktet til å følge.

Sak 53/21  Notat til NLB vedr. punktskriftproduksjon Jf. sak 40/21

OUP gjennomgikk siste versjon av notat til NLB vedr. NLBs punktskriftproduskjon, datert 28.09.2021. Møtet vedtok at det føyes til et avsnitt i notatet som omhandler tabeller.

Notatet ble godkjent av OUP og oversendes til NLB v/ Arne Kyrkjebø.

Sak 54/21 Oppfølgingssaker

a) Kap. 12.8 i Håndbok i litterær punktskrift

Dawn Renouf Bjørneby stilte noen spørsmål om enkelte notasjoner i kap. 12.8 i Håndbok i litterær punktskrift.

Dette gjelder bl.a omslutningstegn (større enn- og mindre enn-tegn)  rundt e-post- og nettadresser. I håndboka er det brukt både og.

I tillegg bør det lages et eksempel i håndboka med store bokstaver i URL-adresser.

OUP vil komme tilbake til denne saken på et senere tidspunkt.

 
b) Arbeidsgruppa for notasjon av strikkemønster og annen håndarbeidsnotasjon

Utvalgssekretæren sender ut materialet til arbeidsgruppa i november.

 
c) Dato for OUPs møte i november

OUP vedtok å endre dato for OUPs møte i november til tirsdag 30. november.

 
d) Workshop i Norges blindeforbunds trykkeri

Under møtet kom det opp et forslag om å arrangere en workshop for OUP sammen med Norges Blindeforbunds trykkeri, for å se på / teste ut  ulike tekstprøver og ulike papirkvaliteter. En slik workshop bør kunne finne sted i begynnelsen av 2022, januar/februar.

Liv Kristin Saur tar kontakt med trykkerileder Espen Pedersen for å høre om dette kunne være interessant for dem.

Referatet ble godkjent ved omsending 15.11.2021.

Liv Kristin Saur, referent