Referat nr. 6 – møte 30.11.2021

Sted:
Observatoriegt. 1B, møterom 20

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Nina Tveter
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Kari Rudjord
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 56/21 Referat 05/21

Referat 05/21, fra møte 13.10.21 var utsendt før møtet.
Møtet godkjente referatet med noen redaksjonelle endringer.

Sak 57/21 Regnskapsrapport per 30. november 2021

Per 30.11. er det brukt ca. 780 000.

Det som gjenstår er honorarer for møtet 30.11., samt honorarer til arbeidsgruppene 8-punkt og sjakk. I tillegg kommer fakturaer fra Norges Blindeforbunds trykkeri, cantec, for kjøp av Duxbury, og fra MediaLT AS for kursing i Teams for Liv Kristin.

Møtet tok ovennevnte til orientering.

Sak 58/21 Arbeidsplan 2022

 • OUP skal gjennomføre 6 møter, 3 i vårhalvåret og 3 i høsthalvåret.
 • Norge står som arrangør av nordisk møte i 2022.
 • Det skal også avholdes en nasjonal punktskriftkonferanse, med tema opplæring i punktskrift på alle nivåer.
 • Konferansen kan avholdes i vårhalvåret, men det ble også diskutert om disse to arrangementene, nasjonal punktskriftkonferanse og nordisk møte, kunne slås sammen. Dette må avgjøres i begynnelsen av 2022.
 • Som en oppfølging til nasjonal punktskriftkonferanse 2021, ble det vedtatt å sette opp to korte kveldsmøter på Zoom, med aktuelle temaer for temakvelder på Zoom, med aktuelle temaer for unge som bruker punktskrift.
 • Arbeidsgruppa i 8-punktsnotasjon videreføres.
 • Arbeidsgruppa i sjakknotasjon videreføres, og dokumentet om sjakknotasjon ferdigstilles. Dokumentet skal produseres i punktskrift og i en nettversjon.
 • Arbeidsgruppe i håndarbeidsnotasjon starter i 2022, med Kari Rudjord som leder, Medlemmer: Marit Sølvi Toppe og Marianne Tollefsen. Astrid deltar også i gruppa, men er fraværende grunnet permisjon fra OUP 1. halvår.
 • Det planlegges en workshop mellom OUP og NBFs trykkeri i månedsskiftet januar/februar.
 • Utvalget ønsker å heve sin kompetanse på utvalgte områder. Bl.a. ved å be Ida presentere sin masteroppgave. Videre ønsker utvalget å invitere Torø Graven til et møte for å presentere forskning om punktskrift.
 • Utvalget ønsker også mer samarbeid med Norges Blindeforbund om punktskrift.

Sak 59/21 Arbeidsbudsjett 2022

Med bakgrunn i sak 58/21 ber utvalget om at det settes opp et arbeidsbudsjett til første møte i 2022. Liv Kristin tar kontakt
med Vemund Bergland, NLB, om dette.

Sak 60/21 Evaluering av nordisk møte 2021

7 personer fra OUP deltok på nordisk møte i Danmark 28. og 29. oktober.

Alle som var til stede, var enige om at det var et interessant og godt gjennomført møte, med mange interessante innlegg.

Fra Norge innledet Astrid, sammen med sine kolleger Gro Aasen og Silje Benonisen, om prosjektet skriftspråkstimulering av barnehagebarn som skal lære punktskrift.

Nina innledet om OUPs arbeid det siste året.

OUP besluttet å samarbeide om å utarbeide «annual repport» i forkant av de nordiske møtene.

Sak 61/21  Nordisk samarbeid i punktskriftutvalgene – hvilke saker kan det samarbeides om?

På nordisk møte ble det vedtatt at alle deltakerlandene kommer med forslag til saker det kan samarbeides om på nordisk plan.

Etter forslag fra Astrid, ble det vedtatt å melde inn tidlig innsats og opplæring i punktskrift. Astrid melder dette inn til Jesper Holten, leder av den danske punktskriftsnævn.

Sak 62/21 Evaluering av nasjonal punktskriftkonferanse 2021

Nasjonal punktskriftkonferanse ble arrangert 20. november på Zoom fra kl. 11–16. Dette var et samarbeid mellom OUP og Norges blindeforbunds ungdom, NbfU. Om lag 30 personer deltok.

5 unge innledet om sin bruk av punktskrift.

Det var et stort engasjement blant deltakerne.

Punkter som kom opp under konferansen var bl.a.:

 • Punktskrift er ikke bare punktskrift på papir, også elektronisk punktskrift er punktskrift
 • Hjelpemidler ifm. elektronisk punktskrift, skjermlesere og leselister

Det bør skrives noe om dette på OUPs nettside.

OUP må dessverre fastslå at utover de fem innlederne, var bare én av deltakerne ung punktskriftbruker. Det betyr at vi dessverre ikke klarte å nå målgruppa for konferansen denne gangen. OUP vil følge dette og forsøke og nå flere unge ved å sette opp to korte temamøter på Zoom på kveldstid utover vinteren.

Videre vedtok møtet at Nina sender en henvendelse til innlederne og spør om de har et resymé av innledningene sine.

Sak 63/21  Workshop for OUP og Norges Blindeforbunds trykkeri

Det planlegges en workshop mellom OUP og NBFs trykkeri i månedsskiftet januar/februar. Et planleggingsmøte settes opp med trykkerileder Espen Pedersen, og representanter fra OUP: Nina, Lars, Lise og Liv Kristin.

Temaer: Papirkvalitet og ulike innbindingsmåter.

Sak 64/21 Møteplan våren 2022

Det er tanken at workshop med NBFs trykkeri skal kombineres med et OUP-møte. Det kom opp forslag om uke 4, 26. og 27. januar, eller uke 6. andre uke i februar. I etterkant av møtet er det vanskelig å si om dette kan gjennomføres som planlagt. Om OUPs første møte i 2022, og ev. workshop med NBFs trykkeri, vil bli behandlet på e-post i begynnelsen av januar.

Videre er møteplanen: digitalt møte onsdag 6. april og fysisk møte onsdag 15. juni.

Sak 65/21 Kap. 12.8 i Håndbok i litterær punktskrift

Møtet vedtok følgende:

Det skal ikke lenger være omslutningstegn rundt e-post- og nettadresser, med den begrunnelse at dette heller ikke brukes i visuell skrift.

Videre ble det besluttet at det i Håndboka skal lages et eksempel som viser bruken av store bokstaver i en URL-adresse.

Sak 66/21 Emojies i punktskrift

Kari stilte spørsmål om definisjoner av emojies i punktskrift. I Håndboka er det kun definert to tegn, smilende ansikt og surt ansikt.

Bruken av emojies, i alle fall i barne- og ungdomsbøker, forekommer veldig hyppig, så det er ønskelig med definisjoner av slike tegn.

Skjermleseren Voiceover definerer de fleste emojies.

Denne saken må behandles, og vil derfor bli satt opp på neste møte.

Sak 67/21 Oppfølgingssaker

Lars stilte spørsmål om publikasjonen Kortskrift i norsk punktskrift, KS04. Publikasjonen finnes i punktskrift og i visuell skrift. I 2012 ble det laget en leselistversjon i Word. Denne versjonen bør nå erstattes av en nettversjon med bruk av Unicode-braille. Liv Kristin sender publikasjonen til Lars.

Sak 68/21 Orienteringssaker

Dawn stilte spørsmål om publikasjonen Lær punktskrift kort og godt, skrevet av Gunleik Bergrud, lydbokversjonen.

Liv Kristin kunne opplyse, etter å ha vært i kontakt med tidligere OUP-leder Otto Prytz, at lydbokversjonen aldri ble produsert. Det finnes imidlertid instruksjonsark i visuell skrift som følger med punktskriftutgaven.

Referatet ble godkjent ved omsending 6. januar 2022

Liv Kristin Saur, referent