Referat nr. 1 – møte 26.01.2022

Sted:
Møtet ble avholdt på Teams

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Nina Tveter
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Kari Rudjord
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 02/22 Referat 06/21

Referat 06/21, fra møte 30.11.2021, ble godkjent ved omsending 6. januar 2022.

Sak 03/22 OUPs arbeidsplan og arbeidsbudsjett 2022

Med bakgrunn i arbeidsplan for 2022, se referat 06/21, fra møte 30.11.21, skal det settes opp arbeidsbudsjett for inneværende år. Møtet ba OUPs leder og utvalgssekretær sluttføre dette sammen med økonomirådgiver Vemund Bergland i NLB.

Sak 04/22 OUPs årsregnskap 2021

OUP hadde en ramme på kr 1 013 000 i 2021. Resultatet ble et mindreforbruk på kr 68 239. Møtet tok regnskapet for 2021 til orientering.

Sak 05/22 Budsjettsøknad for 2023

Utvalgssekretæren ønsket innspill på punkter for budsjettsøknaden 2023.

Følgende punkter skal med:

  • OUPs møtevirksomhet
  • Ulike arbeidsgrupper
  • Nasjonal punktskriftkonferanse
  • Deltakelse på nordisk møte
  • Videreføring av norske punktskriftstandarder, bl.a. oppdatering avVeileder for oppsett av punktskrift på papir og Håndbok i litterær punktskrift

Møtet vedtok at leder og utvalgssekretær sluttfører budsjettsøknaden for 2023.

Budsjettsøknaden sendes inn til Kulturdepartementet inkludert i NLBs budsjettsøknad med frist 1. mars 2022.

Sak 06/22 OUPs årsrapport 2021

Forelå utkast til årsrapport for 2021.

Noen justeringer ble foretatt.

Årsrapporten sendes Kulturdepartementet som vedlegg til NLBs årsrapport med frist 15. mars 2022.

Sak 07/22 Punktskrift i Store Norske Leksikon

Store Norske Leksikon har en artikkel om punktskrift. Denne er moden for en revidering på flere punkter.

OUP ber Magne Bolme, som har tatt initiativ til å oppdatere artikkelen, lage et utkast som sendes OUP for innspill.

Sak 08/22 Kveldsmøter med tema punktskrift på Zoom

Som en oppfølger til nasjonal punktskriftkonferanse 2021, vil utvalget arrangere 2 kveldsmøter med tema punktskrift på Zoom.

For å planlegge temakveldene oppnevnte OUP følgende personer: Nina, Lise og Ida.

Den første kvelden blir arrangert torsdag 31. mars med tema bruk av leselist sammen med mobiltelefon. Møtet vil ta ca. 1 time.

Andre temaer kan være:

  • Studieteknikk
  • Formidling av elektroniske punktskrifthjelpemidler

Sak 09/22 Workshop med Norges Blindeforbunds trykkeri

Gruppa, som ble oppnevnt i møte 30.11.21, hadde møte med Espen Pedersen, leder av Norges Blindeforbunds trykkeri, den 6. januar, hvor planlegging av workshop ble diskutert. Møtet kom fort fram til at det ikke kunne la seg gjennomføre i slutten av januar / begynnelsen av februar, da trykkeriet trengte tid til å forberede en slik workshop. Planleggingsgruppa ble enig med Espen Pedersen om å utsette workshop til juni, da også OUP har sitt møte.

Av temaer under workshop, kan bl.a. nevnes: papirkvalitet, innbinding, marger, ev. layout. Planleggingsgruppa kommer tilbake til flere detaljer på neste møte.

Sak 10/22 Nordisk møte 2022 og Nasjonal punktskriftkonferanse 2022

Utvalget vedtok å prøve å få gjennomført begge arrangementene i løpet av 3 dager, 19.–21. oktober, hvor det nordiske møtet arrangeres 20.–21. Utvalget tenker seg videre at den nasjonale konferansen avholdes onsdag 19. oktober på ettermiddagen, fra kl. 14.00–18.00.

Følgende komité for planlegging og gjennomføring av arrangementene ble oppnevnt: Liv Kristin, Nina, Lise, Oddvar og Kari.

Temaer kan bl.a. være: opplæring (spesielt for voksne nysynshemmede) og lesehastighet.

Sak 11/22 Emojier i norsk punktskrift

Til å forberede emojier i norsk punktskrift til neste møte, oppnevnte OUP følgende personer: Liv Kristin, Oddvar, og Kari.

Sak 12/22 Kompetanseheving for OUP

På forrige møte, under sak 58/21, ble det ytret ønske om en kompetanseheving for OUPs medlemmer, varamedlemmer og sekretariat.

Det ble klart at det ikke lar seg gjøre i forbindelse med et av OUPs ordinære møter i vårhalvåret.

Møtet vedtok at en kan avholde de to presentasjonene på Teams.

Den første presentasjonen vil være tirsdag 29. mars, fra kl. 14.45–15.30 hvor Ida Sødahl Utne presenterer sin mastergradsoppgave.

Den neste presentasjon om forskning rundt punktskrift v/ Torø Graven blir avholdt noe senere på våren. Nina bes om å kontakte Torø Graven for å avklare tidspunkt.

Sak 13/22 Samarbeid med Norges Blindeforbund om punktskrift

Sak 14/22 «Scharfes s» i punktskrift, Håndbok i litterær punktskrift

Det ble stilt spørsmål om hvordan tysk «scharfes s» skal gjengis i punktskrift. I håndbokas appendiks, «5. Tysk», står det at tegnet for «scharfes s» i tyske tekster skal skrives 2346. I norske tekster med innslag av tyske ord derimot, står det i kap.14.4 at «scharfes s» enten kan skrives som «ss» eller som «*s» (modifisert eller gjennomstreket s). Denne anbefalingen er gjort for å unngå forveksling av «scharfes s» og «e» med gravis som har den samme punktkombinasjonen. OUP konkluderte imidlertid med at en også i norske tekster med innslag av tyske ord skal gjengi «scharfes s» med pkt. 2346 da tilfeller der «scharfes s» vil kunne forveksles med «e» med gravistegn vil være svært sjeldne.

Sak 15/22 Orienteringssaker

Astrid Kristin Vik har søkt og fått permisjon for første halvår 2022. Hennes personlige varamedlem, Ida sødhal Utne, vil ivareta hennes plikter som utvalgsmedlem så lenge permisjonen varer.

Referatet ble godkjent på møtet 06.04.2022

Liv Kristin Saur, referent