Årsrapport 2021

Innledning

I 2021 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 6 møter og behandlet til sammen 68 saker. Møtene har vært fordelt over hele året, med tre møter i vårhalvåret og tre møter på høsten. To fysiske møter og fire digitale møter.

Følgende medlemmer og varamedlemmer utgjorde OUP i 2021:

Leder: Nina Tveter, personlig varamedlem: Oddvar Øyan
Nestleder: Astrid Kristin Vik, personlig varamedlem: Ida Sødahl Utne
Medlem: Lars Bjørndal, personlig varamedlem: Kari Rudjord
Medlem: Lise Bakkan, personlig varamedlem: Pilar Menéndez-Pérez (fram til sommeren 2021). Fra august 2021 overtok Dawn Renouf Bjørneby som personlig varamedlem for Lise Bakkan
Medlem: Rolf Arne Mellem, personlig varamedlem: Hans Anton Ålien

OUPs sekretariat har en ansatt, Liv Kristin Saur, i 80 % stilling.

OUP har en nettside www.punktskriftutvalget.noMedlemmene Lise Bakkan og Rolf Arne Mellem har ansvaret for å legge ut stoff, som nyheter, informasjon og dokumenter på nettsiden.

Navnet på OUPs Facebook-gruppe er Norsk punktskrift.

Administrativ forvaltning av OUP

OUP er et offentlig utvalg under Kulturdepartementet og administrativt forankret i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

Økonomi

I 2021 hadde OUP en ramme på kr 1 013 000, og et forbruk på kr 944 761, et mindreforbruk på 68 239.

Standardiseringsoppgaver

Håndbok i litterær punktskrift, revidert utgave, visuell skrift, ble trykket opp på nytt i 2021, da det viste seg noen mangler i den forrige utgaven.

Veileder for tilrettelegging av oppsett av punktskrift ble i 2021 også lagt ut som nettversjon på OUPs nettsider.

En utvidet 8-punktstabell, definisjon av aktuelle tegn i Unicode-tabellen, ble videreført i 2021. Arbeidet med dokumentasjon for 8-punktstabellen videreføres i 2022. Arbeidsgruppa består av Oddvar Øyan, Lars Bjørndal, Rolf Arne Mellem, Hans Anton Ålien og Lise Bakkan.

I 2021 startet arbeidet med å oppdatere OUPs sjakknotasjon i punktskrift fra 2003. Arbeidsgruppa består av Liv Kristin Saur, Oddvar Øyan og Otto Prytz.

Dokumentasjon vil bli ferdigstilt i 2022, som utgave i punktskrift og en nettversjon.

Punktskriftnotasjon innen strikkemønster og annen håndarbeidsnotasjon ble igangsatt i 2021, hvor det ble nedsatt en arbeidsgruppe, bestående av Kari Rudjord, Astrid Kristin Vik, Marianne Tollefsen og Marit Sølvi Toppe. Arbeidet blir først satt i gang i 2022. I første omgang vil arbeidsgruppa gjennomgå det tidligere materialet utarbeidet for flere år siden, men ikke sluttført.

Punktskriftfremmende tiltak

OUP har vært opptatt av lesestrategier og lesehastighet, det være seg lesing både på papir eller på leselist. Utvalget har også vært opptatt av postens tjenester vedr. punktskriftforsendelser.

Utvalget har markedsført dette arbeidet på sine nettsider og på sosiale medier.

Nasjonale samarbeidspartnere

OUP har et godt samarbeid med de institusjoner, organisasjoner og leverandører som utgjør punktskriftmiljøet i Norge.

Nasjonal punktskriftkonferanse 2021

I 2021 arrangerte OUP en nasjonal punktskriftkonferanse i samarbeid med Norges Blindeforbunds ungdom, NBfU. Konferansen ble avholdt på Zoom 20. november. Det deltok ca. 30 personer på konferansen. Fem unge innledere holdt innlegg om sin bruk av punktskrift. Det var et stort engasjement fra deltakerne på konferansen. Punkter som kom opp under konferansen var bl.a.:

OUP kunne ønsket at det hadde deltatt flere unge på konferansen.

Nordisk samarbeid

OUP har et utstrakt samarbeid med punktskriftutvalgene i de nordiske land.

Nordisk punktskriftmøte 2021

Nordisk møte 2021 ble arrangert 28.-29. oktober og som arrangør stod Den danske punktskriftnævn. Møtet ble avholdt i København. 7 personer deltok fra OUP.

Fra OUP innledet Astrid Kristin Vik, sammen med sine 2 kolleger fra prosjektet Skriftspråkstimulering av barnehagebarn som skal lære punktskrift. Leder av OUP, Nina Tveter, innledet om OUPs arbeid det siste året. Det ble tatt initiativ til å opprette samarbeidsgrupper om temaer de nordiske landene har felles.

Tactile Reading Conference 2021

Tactile Reading er en internasjonal konferanse om punktskrift, taktil grafikk og teknologi på området. Målgruppen er fagpersoner innenfor forskning, opplæring og produktutvikling, samt brukere av punktskrift. Konferansen ble arrangert i Norge 29.-30. april. Det var OUP som tok initiativ til konferansen tilbake i 2017, og Statped påtok seg hovedansvaret for arrangementet. Tre av OUPs medlemmer satt i programkomiteen. NLB gjennomførte en prekonferanse i tilknytning til Tactile Reading. Som følge av pandemisituasjonen ble begge arrangementene avholdt digitalt. Konferansen hadde 420 deltakere. De fleste var fra Europa og USA, men det var også deltakelse fra land som Japan og Canada. OUP er svært godt fornøyd både med gjennomføring og deltakelse. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, noe evalueringen også viste. Dedicon i Nederland har påtatt seg ansvaret for å arrangere den neste konferansen, som blir avholdt i 2024.

Se evalueringsrapport for begge arrangementene:

http://www.statped.no/tactile-reading-2021/evaluation-report-2021/

Årsrapporten for 2021 ble behandlet på møte i OUP 26.01.2022 og vedtatt ved
omsending 21. februar 2022.

For Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Nina Tveter
Leder

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær