Referat nr. 3 – møte 15.06.2022

Sted:
Hotell Oleana, møterom «Broadway», Bergen

Tid:
12:00–17:00

Til stede:
Nina Tveter
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Kari Rudjord
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 28/22 Referat 02/22

Referat 02/22, fra møte 06.04.22, ble godkjent.

Sak 29/22 Regnskapsrapport per mai 2022

Forelå regnskapsrapport per 31. mai 2022. Per 31. mai har OUP brukt ca. kr 310 000. Det vil bli foretatt en justering av tallene i budsjettet da en nå har mer oversikt over utgifter i forbindelse med møtet og Workshop i Bergen, samt arrangementene Nasjonal punktskriftkonferanse og nordisk møte i oktober.

Sak 30/22 Nasjonal punktskriftkonferanse 2022

Nasjonal punktskriftkonferanse 2022 avholdes 19. oktober fra kl. 12.00–17.30 i Nasjonalbibliotekets auditorium. Tema: Opplæring i punktskrift, spesielt med tanke på personer som mister syn i voksen alder.

Arrangementskomiteen la fram et foreløpig forslag til program, som inneholder innledninger ved Statped, Voksenopplæring i Oslo og Trondheim, Norges Blindeforbund ved Hurdal syn- og mestringssenter, brukeres erfaringer og bruk av samisk på leselist. Mot slutten av dagen ønskes en paneldebatt med 4–5 deltakere.

NLB spanderer lunsj, som serveres i tilstøtende rom ved auditoriet.

Sak 31/22 Nordisk møte 2022

Nordisk møte 2022 avholdes i tidsrommet 20.–21. oktober på Thon hotell Atrium Vika. 20.10., kl 10–17, 21.10., kl 9–15.

Arrangementskomiteen la også her fram et forslag til program, men ønsket også innspill fra møtet.

Tema for nordisk møte er: punktskriftopplæring i de nordiske land, med punktene metodikk og materiell.

Av innspillene som kom fram på møtet, var bl.a.:

  • Om digitale løsninger i Grunnskolen, rapport fra Oslo economics og Useit Consulting AS
  • Music Braille, innledning v/ aArne Kyrkjebø,
  • Innledning om musikkprogrammet Sao Mai Braille v/ Lars Bjørndal, med påfølgende workshop med programmet.

Arrangementskomiteen jobber videre med programmet til neste OUP-møte.

Sak 32/22 Emojier i norsk punktskrift

Saken utsettes til møtet i august.

Sak 33/22 Evaluering av temamøte for unge synshemmede

2. juni ble det avholdt et digitalt møte for unge synshemmede med temaet «Bruk av leselist sammen med mobiltelefon». Innledninger ble holdt av Lars Bjørndal og Steinar Stjerna. Oppslutningen om møtet var nok lavere enn OUP hadde forventet, men sier seg fornøyd med gjennomføringen av møtet.

Sak 34/22 Opplæringsmateriell i punktskrift

Dawn orienterte om utfordringer med utskrift av materialet Punktvis og Lær punktskrift KORT OG GODT produsert ved Statped.

OUP bør gjennomgå materialet til neste møte. På møtet i august vil en diskutere hvordan OUP jobber videre med saken, ev. oppretter en arbeidsgruppe som ser nærmere på materialet.

Sak 35/22 Fastsettelse av møtedatoer høsten 2022

Følgende møteplan ble fastsatt for høstens OUP-møter 2022:

Onsdag 24.08., kl 11.00–16.00,
Onsdag 05.10., kl. 12.00–15.00 (digitalt møte) og
Onsdag 23.11., kl. 11.00–16.00.

Referatet er godkjent ved omsending.

Liv Kristin Saur, referent