Referat nr. 5 – møte 05.10.2022

Sted:
Møtet ble avholdt på Teams

Tid:
12:00–15:00

Til stede:
Nina Tveter
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Ida Sødahl Utne
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Forfall:
Oddvar Øyan
Kari Rudjord

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 47/22 Referat 04/22

Referatet var utsendt på forhånd, men det manglet noe i sak 38/22, Orientering om Music Braille-prosjektet. Referatet sendes ut på nytt, og blir godkjent ved omsending / ev. på neste møte.

Sak 48/22 Regnskapsrapport per september 2022

Liv Kristin orienterte kort om forbruket siden forrige regnskapsrapport. Videre opplyste hun at flere fakturaer ikke har betalingsfrist før i oktober. Regnskapsrapport per september blir sendt utvalget i etterkant av møtet.

Sak 49/22 Nasjonal punktskriftkonferanse 2022

Programmet for konferansen er sendt utvalget, og er også lagt ut på OUPs nettside. Det er påmeldt ca. 55 deltakere, som møter fysisk. Videre er det i underkant av 50 digitale deltakere. Lenke til strømmingen vil bli lagt ut på OUPs nettside i forkant av konferansen. I tillegg vil det bli sendt ut informasjon på e-post til alle som har meldt seg på digitalt, om hvor de kan finne lenken.

Temaet for konferansen er: Å lære punktskrift som voksen. Programpostene er som følger:

 • Historisk overblikk – Arne Tømta, synspedagog og tidligere undervisningsleder, Hurdal syn- og mestringssenter
 • Statpeds rolle i punktskriftopplæringen for personer som mister synet i voksen alder – Sissel Torgersen, seniorrådgiver, Statped
 • Voksenopplæringen i Oslo: Hvem kan få punktskriftopplæring her? Hvordan går man fram for å få den, og hva består punktskriftopplæringen i? – Eirin Frøyland, lærer, Oslo VO Nydalen
 • Punktskriftopplæring i Blindeforbundets regi – Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund
 • Punktskriftopplæringen ved Hurdal syn- og mestringssenter ; Nan Snarheim, rehabiliteringsassistent
 • Blindeforbundets opplæring i bruk av digitale punktskrifthjelpemidler ; Steinar Stjerna, IKT-instruktør og punktskriftansvarlig, Solvik syn- og mestringssenter
 • Hva slags punktskriftopplæring har jeg fått, og hvordan har jeg gått fram for å få den? ; Sølvi Marie Risøy, førsteamanuensis, Høgskolen på Vestlandet
 • Punktskriftopplæring i samisk for voksne ; Maria Puenchir, student ved Samisk høgskole
 • Paneldebatt, organiseringen av punktskriftopplæringen for voksne

Sak 50/22 Nordisk møte 2022

Nordisk møte avholdes på Thon hotell, Vika Atrium 20.–21. oktober.

Arrangementet settes opp som et hybridmøte, med digitale deltakere på Teams. Deltakerne fra Sverige og Finland deltar digitalt, også de fleste fra Island, og noen fra Danmark.

8 personer fra Danmark deltar fysisk + 1 person fra Island.

Kari og Liv Kristin skal ned på hotellet og snakke med event-ansvarlige om opplegget for møtet.

Av programposter for det nordiske møtet, tenkes følgende satt opp:

 • Annual reports
 • Developing a tactile tablet – new EU project ABILITY – Charlotte Magnusson, Sweeden
 • Do young blind and partially sighted feel they are included or Excluded when participating in the digital community – Ida Sødahl Utne, Norway
 • Universal design of digital teaching aids in primary school – Ingrid Gaarder Harsheim, Oslo Economics
 • The Music Braille project: From project to permanently established practice Arne Kyrkjebø, NLB
 • The music braille programme Sao Mai BrailleLars Bjørndal, Norway
 • Previous research on how braille readers perceive the braille characters and what they do when they get it wrong – Torø Graven, Norway
 • The braille teaching and the new braille reform in Denmark
 • The braille teaching situation in the other nordic countries

Sak 51/22 Opplæringsmateriell i punktskrift – mandat for arbeidsgruppa

Møtet diskuterte mandatet for arbeidsgruppa, som skal se på ulike typer materiell for opplæring i punktskrift. Utgangspunktet var publikasjonen Lær punktskrift KORT OG GODT, som manglet en veiledning/instruksjon i lydformat. I tillegg er det blitt bestemt at Punktvis utgitt av Statped, og opplæringsmateriale fra Norges Blindeforbund skal gjennomgås.

Det ble bestemt at arbeidsgruppa skal gjennomgå de ovennevnte publikasjonene og lage en oversikt over hvilke målgrupper de gjelder for. De skal spesielt se på Lær punktskrift KORT OG GODT, og vurdere om den kan brukes slik den er.

Sak 52/22 Versaler i e-post- og nettadresser, Jf. Sak 44/22

Uavhengig av hvor mange store bokstaver det er, må det brukes pkt. 6 foran hvert tegn.

Ved versaler i e-post- og nettadresser, skal de samme reglene gjelde som i litterær punktskrift.

Sak 53/22 Endringer i norsk punktskrift

Liv Kristin gjennomgår endringene som er gjort siden utgivelsen av publikasjonene Håndbok i litterær punktskrift, revidert utgave og Veileder for oppsett av punktskrift på papir. Hun lager en oversikt / en logg over fortløpende endringer til neste møte i OUP.

Referatet er godkjent ved omsending.

Liv Kristin Saur, referent