Referat nr. 1 – møte 02.02.2023

Sted:
Observatoriegt. 1B, møterom 20

Tid:
11:00–15:00

Til stede:
Nina Tveter
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Kari Rudjord
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 02/23 Referat 06/22

Referat 06/22, fra møte 23.11.22, er godkjent ved omsending.

Sak 03/23 OUPs årsregnskap 2022

Årsregnskapet viser et merforbruk på kr 3 371. Regnskapet tas til orientering.

Sak 04/23 OUPs arbeidsbudsjett 2023

Det ble vedtatt å søke om kr 1 200 000 for året 2024.

Møtet overlater til leder Nina og utvalgssekretær Liv Kristin å ferdigstille søknaden.

Sak 05/23 OUPs budsjettsøknad for 2024

Det ble vedtatt å søke om kr 1 200 000 for året 2024.

Møtet overlater til leder Nina og utvalgssekretær Liv Kristin å ferdigstille søknaden.

Sak 06/23 OUPs årsrapport for 2022

Utkast til årsrapport 2022 var sendt ut i forkant av møtet.

Utvalget gjennomgikk innholdet, og det ble foretatt justeringer/endringer til innholdet.

Det ble bedt om at utvalgssekretæren sender ut nytt utkast til årsrapport, som gjennomgås og godkjennes ved omsending.

Sak 07/23 OUPs e-postlister

Like før jul ble det klart at Pro Isp, OUPs leverandør av domene og nettside, slutter å tilby tjenesten e-postliste. OUP har derfor behov for å finne fram til andre aktører.

Lars tilbyr å sette opp e-postlister gjennom et domene, list.punktskriftutvalget.no. Dette subdomenet peker til Lars’ server.

Møtet ble enig om å sette opp 3 e-postlister, utvalgslista, Punktforum og e-postlista for Nordic Braille.

Møtet diskuterte videre kriterier for oppsett av e-postlistene, mht. svaralternativer og størrelse på meldinger inkl. vedlegg.

For drifting av e-postlistene, utbetales kr 1 000,- i året, samt en honorarutbetaling for selve arbeidet med å opprette e-postlistene.

Kostnadene justeres inn i arbeidsbudsjettet for 2023.

Sak 08/23 Oups nettsider Jf. Sak 59/22

På OUPs møte 23.11.22, sak 59/22 arbeidsplan for 2023, ble det enighet om å gjøre noe med utseendet på OUPs nettsider.

I første omgang vil en undersøke litt.

Siden Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek i løpet av 2023 blir slått sammen med Nasjonalbiblioteket, er det naturlig å undersøke om OUP kan benytte ressurser fra Nasjonalbiblioteket. Nina kontakter Øyvind Engh, NLB, og undersøker rundt dette.

Rolf Arne undersøker med MediaLT om de har mulighet for å designe nettsida.
Videre undersøker Rolf Arne om DSS-nettsteder kan være aktuelt.

Det er viktig å ta med i betraktning OUPs behov for standardene som legges ut i HTML-versjon. Det må lages en kravspesifikasjon før arbeidet med nettsida igangsettes.

Sak 09/23 Orienteringssaker

a) Arbeidsgruppa opplæringsmateriell

Ida orienterte kort om det videre arbeidet med oversikten over opplæringsmateriell i punktskrift for ungdom og voksne. En justert oversikt vil foreligge i løpet av våren.

Videre har gruppa begynt å jobbe med publikasjonen Lær punktskrift : KORT OG GODT, gruppa mener det må foretas en helhetlig korrektur av læreverket.

Veiledningen/instruksjonen til læreverket må gjennomarbeides, og det skal vurderes om den skal leses inn som lydbok.

b) Ny standard for matematikknotasjon, AsciiMath

Oddvar ga en kort orientering om det som skjer vedr. matematikknotasjon.

Det finnes en standard kalt AsciiMath, som nå blir mer og mer brukt. Det er ikke store forskjellen mellom AsciiMath og OUPs standard. Det er laget en liste over ulikhetene, som vil foreligge etter hvert.

Diskusjonen pågår nå om hvilken av standardene som skal benyttes i framtida.

Referatet er godkjent ved omsending.

Liv Kristin Saur, referent