Årsrapport 2022

Innledning

I 2022 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 6 møter og behandlet til sammen 66 saker. Møtene har vært fordelt over hele året, med tre møter i vårhalvåret og tre møter på høsten. Fire fysiske møter og to digitale møter.

Følgende medlemmer og varamedlemmer utgjorde OUP i 2022:
Leder: Nina Tveter, personlig varamedlem: Oddvar Øyan
Nestleder: Astrid Kristin Vik, personlig varamedlem: Ida Sødahl Utne
Medlem: Lars Bjørndal, personlig varamedlem: Kari Rudjord
Medlem: Lise Bakkan, personlig varamedlem: Dawn Renouf Bjørneby
Medlem: Rolf Arne Mellem, personlig varamedlem: Hans Anton Ålien
Astrid Kristin Vik har i 2022 hatt permisjon fra sitt verv i OUP, men hennes personlige varamedlem, Ida Sødahl Utne, har ivaretatt hennes funksjoner.

OUPs sekretariat har en ansatt, Liv Kristin Saur, i 80 % stilling.

OUP har en nettside www.punktskriftutvalget.no og en Facebook-gruppe med Navnet Norsk punktskrift.

OUP er et offentlig utvalg under Kultur- og Likestillingsdepartementet og administrativt forankret i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

I 2022 hadde OUP en ramme på kr 1 033 000, og et merforbruk på kr 3 371.

Standardiseringsoppgaver

Det er foretatt noen endringer i standarden for litterær punktskrift. Endringene vil bli lagt ut på OUPs nettside.

Det er flere grupper for standardiseringsoppgaver i arbeid.

8-punktsgruppa

Arbeidsgruppa består av Oddvar Øyan, Lars Bjørndal, Rolf Arne Mellem, Hans Anton Ålien og Lise Bakkan.

Arbeidet med en utvidet 8-punktstabell, definisjon av aktuelle tegn i Unicode-tabellen, ble videreført i 2022, og vil bli videreført i årene framover.

Emoji-gruppa

Arbeidsgruppa består av Oddvar Øyan, Kari Rudjord og Liv Kristin Saur.

Emojier i norsk punktskrift ble satt opp på agendaen i 2022. Til å utrede dette for OUP, ble ovennevnte arbeidsgruppe nedsatt. Gruppa la fram sin innstilling om bruk av emojier høsten 2022, og denne ønsker OUP å teste ut en periode før anbefalingene vedtas.

Sjakknotasjonsgruppa

I denne gruppa sitter Otto Prytz, Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur.

Arbeidet med å oppdatere sjakknotasjonen ble påbegynt i 2021 og vil bli videreført i 2023.

Verktøy for opplæring

OUP nedsatte en arbeidsgruppe på sitt møte i august, bestående av Ida Sødahl Utne, Lise Bakkan, Dawn Renouf Bjørneby og Hans Anton Ålien.

Arbeidsgruppa har utarbeidet en oversikt over eksisterende opplæringsmateriell i punktskrift for ungdom og voksne. Oversikten ferdigstilles og gjøres tilgjengelig i løpet av våren 2023. I tillegg har arbeidsgruppa igangsatt en gjennomgang av opplæringsverket Lær punktskrift – KORT OG GODT som OUP er ansvarlig utgiver for. Hensikten med gjennomgangen er å vurdere behovet for revidering av verket. Arbeidet videreføres i 2023.

Punktskriftfremmende tiltak

OUP har vært opptatt av lesestrategier og lesehastighet både på papir og på leselist.

Når det gjelder lesing på papir, arrangerte OUP i samarbeid med Norges Blindeforbunds trykkeri en workshop i juni, der det ble prøvd ut om ulike papirkvaliteter påvirker lesehastigheten. Vi testet bl.a. ut hvor mange ord utvalgets medlemmer var i stand til å lese i løpet av 4 minutter på 120-grams- og 150-grams papir. Testen viste ingen klar tendens, men for å kunne konkludere her må det gjennomføres flere tester på et større antall personer. OUP vil følge opp dette i årene som kommer.

Som en oppfølging av punktskriftkonferansen i 2021 om unges bruk av punktskrift, ble det i begynnelsen av juni arrangert et digitalt møte for unge synshemmede, der leselist og smarttelefoner var tema. Dette var såpass vellykket at OUP tar sikte på å arrangere flere slike møter.

Nasjonale samarbeidspartnere

OUP har et godt samarbeid med de institusjoner, organisasjoner og leverandører som utgjør punktskriftmiljøet i Norge. OUP hadde i april møte med forbundsleder Terje Andre Olsen, for å informere om OUPs arbeid og drøfte saker av felles interesse.

Nasjonal punktskriftkonferanse 2022

I oktober arrangerte OUP en nasjonal punktskriftkonferanse i samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

Konferansen ble avholdt i nasjonalbibliotekets store auditorium. Det deltok mellom 50 og 60 personer fysisk på konferansen, mens i underkant av 50 deltok digitalt.

Temaet opplæringstilbudet for personer som har mistet syn i voksen alder, engasjerte mange, både synshemmede selv og fagpersoner.

Temaet ble belyst av ulike aktører: Statped, Oslo kommunes voksenopplæringsenhet, Norges Blindeforbund samt av mennesker som selv har mistet synet i voksen alder.

Årets punktskriftkonferanse avdekket at voksne synshemmede ikke får oppfylt sine rettigheter til å lære punktskrift.

OUP vil følge opp dette.

Nordisk samarbeid

OUP har et utstrakt samarbeid med punktskriftutvalgene i de nordiske land.

Nordisk punktskriftmøte 2022

Nordisk møte 2022 ble arrangert 20.–21. oktober og som arrangør stod Norge og Offentlig utvalg for punktskrift. Møtet ble avholdt i Oslo på Thon hotell, vika Atrium. Arrangementet ble avholdt som et hybridmøte, hvor i underkant av 20 personer var fysisk tilstede, og ca 15 personer deltok digitalt. Fra OUP deltok ni personer. Foruten Norge var Sverige, Danmark, Finland og Island representert.

Temaer på nordisk møte, var bl.a.:

I tillegg ble det rapportert fra pågående arbeid i de ulike landene.

Årsrapporten for 2022 ble behandlet på møte i OUP 02.02.2023 og vedtatt ved omsending 27.02.2023.

For Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Nina Tveter
Leder

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær