Referat nr. 2 – møte 29.03.2023

Sted:
Møtet ble avholdt på Teams

Tid:
12:00-15:00

Til stede:
Nina Tveter
Lars Bjørndal
Lise Bakkan, deltok under sak 13/23
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Kari Rudjord
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Sekretær: Liv Kristin Saur

Ingvild Aanesen, leder for bibliotekteamet, NLB, deltok under sak 13/23

Sak 11/23 Referat 01/23

Referat 01/23, fra møte 02.02.2023 er godkjent ved omsending.

Sak 12/23 Regnskapsrapport per mars 2023

Regnskapsrapport per mars 2023 forelå. OUP har brukt om lag kr 160 000.
Arbeidsbudsjettet er justert noe i forhold til vedtak som ble fattet under sak 07/23 OUPs e-postlister, og andre utgifter.

Sak 13/23 Opprydding i NLBs boksamling i Mo i Rana

Ingvild Aanesen, leder av bibliotekteamet, NLB, orienterte.
Punktskriftbøker produsert før 2010 som befinner seg i Mo i Rana, blir i liten grad lånt ut, da det er problemer med postforsendelser. Lånere ønsker heller å motta punktskriftbøkene i hefteformat.
NLB vil foreta en gjennomgang av materialet i Mo i Rana. Noe vil bli kassert, mens klassikere og relevante titler vil bli produsert på nytt i hefteformat.
Interfolierte bøker vurderes flyttet til NLBs lokaler i Oslo, slik at biblioteket har mer oversikt over materialet.
Musikknoter vil ikke bli kassert, det vil bli tatt stilling til hvor musikknoter skal plasseres.
OUP takket for orienteringen.

Sak 14/23 OUPs nettsider Jf. sak 08/23

Sonderinger med tanke på å bruke Nasjonalbiblioteket eller MediaLT AS for å designe ny nettside, har ikke ført fram.
Rolf Arne har vært i kontakt med DSS nettsteder, for informasjon om pris, administrasjon etc. DSS nettsteder må ha administrasjonsrettigheter.
OUP ønsker å benytte seg av DSS nettsteder, men ønsker et møte med dem for å diskutere ulike løsninger. OUP oppnevnte følgende til å delta i et møte med DSS nettsteder: Lars, Rolf Arne og Kari.
Under denne saken kom spørsmålet opp om domenet punktskrift.no, som muligens er ledig. Dette domenet kunne OUP hatt, som et tillegg til punktskriftutvalget.no. Kari undersøker mer om dette, også mht. pris.

Sak 15/23 Nasjonal punktskriftkonferanse 2023

Møtet diskuterte temaer for årets konferanse. Temaer kan være lesestrategier, lesehastighet. Andre temaer under dette kan også være lesing på papir versus lesing på leselist, 6-punkt versus 8-punkt, fullskrift versus kortskrift, valg av punktskrifttabell i skjermleseren.
Aktuelle personer som kan spørres, er Torø Graven, Astrid Kristin Vik, Lars Bjørndal, Hans Anton Ålien.
Aktuell konferansedag, Torsdag 9. november. Konferansen avholdes i nasjonalbibliotekets auditorium, med mulighet for å delta digitalt.
Møtet nedsatte en arrangementskomité, bestående av Nina, Lise, Ida og Liv Kristin.
Kari sier seg villig til å håndtere kontakten med Nasjonalbiblioteket, både mht. auditoriet, teknikere etc.
Arrangementskomiteen får i oppdrag å legge fram konkrete planer til OUPs møte i juni.

Sak 16/23 Saker fra arbeidsgruppa Opplæringsmateriell

a) Oversikt over opplæringsmateriell i punktskrift for voksne

Til møtet var utsendt oppdatert oversikt over opplæringsmateriell i punktskrift for voksne. Møtet sa seg svært godt fornøyd med oversikten, som vil legges ut på punktskriftutvalget.no.

b) Arbeidet med revidering av publikasjonen Lær punktskrift KORT OG GODT – orientering

Per i dag finnes en detaljert instruksjon til del 1 av læreverket, men ikke for de andre delene, del 2 – 4. Arbeidsgruppa undersøker videre om det er laget noe, og ev. hvorvidt det skal lages nye instruksjoner for de resterende delene.

Instruksjonene skal produseres som en lydfil.

Spørsmålet om utgiveransvar ble tatt opp, og det ble vedtatt at det avholdes et møte mellom OUP og Statped ved leder av Læremiddel syn.

Sak 17/2023 Samarbeid med Norges Blindeforbund om punktskrift

Nina var invitert til å delta på Norges Blindeforbunds sentralstyremøte 7. mars i år. Der presenterte hun OUPs arbeid.
Hun kom også med forslag til saker OUP og Norges Blindeforbund bør samarbeide om:

  1. Sikre at synshemmede voksne får oppfylt sin rett til punktskriftopplæring
  2. sikre at synspedagogutdanningen blir opprettholdt
  3. sikre at punktskrifttegnene i NLBs konverteringsprogram blir riktige
  4. sikre at NLB i forlengelsen av Music Braille-prosjektet, får igangsatt noteproduksjon

Nina konkluderte med at samarbeidet mellom OUP og Norges Blindeforbund er etablert.

Referatet er godkjent ved omsending.

Liv Kristin Saur, referent