Referat nr. 3 – møte 15.06.2023

Sted:
Observatoriegt. 1 B, møterom 20

Tid:
11:00-16:00

Til stede:
Nina Tveter
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Kari Rudjord
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 19/23 Referat 02/23

Referat 02/23, fra møte 29.03.2023, er godkjent ved omsending.

Sak 20/23 Regnskapsrapport per 12. juni 2023

Per 12. juni 2023 har OUP i år brukt ca. kr 351 000.

Sak 21/2023 Orientering om diverse regnskapsrutiner og ev. andre rutiner etter overgang fra NLB til Nasjonalbiblioteket

Økonomirådgiver Vemund Bergland orienterte om nye rutiner for regnskap i forbindelse med overgangen til NB. Utvalgsmedlemmene får nye ansattnr. og det blir ny økonomikontakt i NB. Henvendelser går til regnskap@nb.no. Fra 1. juli er det nytt reisebyrå, Berg-Hansen. NLB blir avdeling for tilrettelagt litteratur i NB med Øyvind Engh som avdelingsdirektør.

Sak 22/23 OUPs nettside Jf. Sak 14/23

Rolf Arne orienterte. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, DSS, kan lage nye nettsider for OUP.

Kulturdepartementet vil fakturere dette, kr 16 000.

OUP ønsker tjenesten fra DSS under forutsetning av at editoren for å redigere innhold, kan brukes. Hvis editoren ikke er tilstrekkelig tilgjengelig, forutsettes tilgang til redigering på kodenivå. Dette må imidlertid testes før endelig avgjørelse tas.

Siden forrige møte da kjøp av domenet punktskrift.no ble drøftet, har OUP funnet ut at prisen for domenenavnet er kr 75 000. Denne finner utvalget for høy til at et kjøp er aktuelt.

Sak 23/23 Orientering fra møte med Kunnskapsdepartementet 25.05.2023

25.05.2023 ble det avholdt et møte mellom representanter fra OUP og representant fra Kunnskapsdepartementet.

Fra OUP deltok: Nina, Lars og Ida. Fra Kunnskapsdepartementet deltok seniorrådgiver Hege Hov Eggen.

Nina lager et referat fra møtet, som i første omgang sendes utvalget og departementet.

Sak 24/23 Nasjonal punktskriftkonferanse 2023

Datoen for nasjonal punktskriftkonferanse er endret til torsdag 16. november.

Referat fra planleggingsmøtet i arrangementskomiteen var utsendt på forhånd.

Tema: Lesestrategier.

Komiteen tenker seg følgende presentasjoner:

  • Torø Graven, Fagfelt: punktskrift,
  • Oliv Klingenberg, fagfelt: punktskrift,
  • Eirin Frøyland, lærer i punktskrift med erfaring i lesestrategier,
  • Mette Midtseter, punktskriftleser med erfaring i lesestrtegier,
  • Lars Bjørndal, fagfelt: datateknologi for synshemmede,
  • Hans Anton Ålien, fagfelt: datateknologi for sysnshemmede.
  • Oddvar Øyan presenterer enkle metoder om lesestrategier på leselist og ved bruk av skjermleser.

OUP diskuterte forslaget og ga noen innspill til arbeidsgruppa. Utvalget kommer tilbake til de enkelte postene på neste møte.

Sak 25/23 Nordisk møte 2023

Til OUP-møtet var det ikke noen avklaring mht. tidspunkt for nordisk møte i Reykjavik. Møtet ba Nina kontakte Hjalti Hynninen for avklaring.

I etterkant av møtet er det kommet invitasjon til nordisk møte den 25. og 26. oktober.

I løpet av sommeren må det avklares hvem som ønsker å delta fra OUP.

Liv Kristin sjekker med Berg-Hansen om flyreiser og hotell.

Flyreisene bør bestilles tidlig i august.

Presentasjoner fra Norge avgjøres på høstens første OUP-møte.

Sak 26/23 Lær punktskrift : KORT OG GODT, gjennomgang og revidering

Ida orienterte. Arbeidsgruppa er fortsatt i prosessen med å gjennomgå veiledninga til 1. del. Gruppa undersøker om det er laget veiledninger til de resterende delene. Mye er usikkert rundt dette ennå.

Arbeidsgruppa må ta stilling til om verket kan utgis uten veiledning, hvis den ikke finnes. Læreverket skal gjennomgå en helhetlig korrektur.

Arbeidsgruppa kommer tilbake til selve produksjonen av læreverket over sommeren.

Sak 27/23 Opplæringsmateriell for musikknotasjon i punktskrift

Nina la fram forslag om at opplæringsmateriell for musikknotasjon i punktskrift blir gjennomgått og revidert.

Møtet ble enig om å utsette saken til senere. Nina tar saken opp med Statped som har produsert opplæringsmateriellet.

Sak 28/23 Orientering fra sjakkgruppa

Oddvar orienterte kort om arbeidet. Materialet er ferdig utarbeidet, men det gjenstår noe redigeringsarbeid. Sjakkgruppa tar sikte på å legge fram sitt forslag til ny revidert sjakknotasjon i 6-punkts punktskrift til neste møte.

Sak 29/23 6- og 8-punktsfont for visning av punktskrift på skjerm

Det ble drøftet en 6- og 8-punktsfont for visning på skjerm. OUP trenger noen som kan utføre arbeidet.

Sak 30/23 Møteplan høsten 2023

Følgende møteplan ble vedtatt:

Nasjonal punktskriftkonferanse: torsdag 16. november.

OUP-møter: torsdag 7. september, digitalt møte: fredag 13. oktober, kl 12-15, og fredag 17. november.

Referatet er godkjent ved omsending.

Liv Kristin Saur, referent