Referat nr. 4 – møte 07.09.2023

Sted:
Observatoriegt. 1 B, møterom 20

Tid:
07.09.2023, 11.00-15.00

Til stede:
Nina Tveter
Lars Bjørndal
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne, deler av møtet
Kari Rudjord
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Forfall: Lise Bakkan

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 32/23 Referat 03/23

Referat 03/23, 15.06.2023, er godkjent ved omsending.

Sak 33/23 Regnskapsrapport per august 2023

Regnskapsrapport per august viser et forbruk for OUP på ca kr 491 000.
Tatt til orientering.

Sak 34/23 Nasjonal punktskriftkonferanse 2023

Nina orienterte. Innholdet på konferansen er klart, men det mangler titler på innledningene.

Møtet vedtok at konferansen avholdes fra kl. 10.30–15.30.

Det oppstod en diskusjon om hvordan OUP som arrangør skal forholde seg til deltakerlister. Det er ønskelig at synshemmede skal få vite hvem som er til stede. Navnelister / opprop av hvem som er til stede. Kommer tilbake til dette på neste møte.

Sak 35/23 Nordisk møte 2023

Nordisk møte i Reykjavik, Island, 25.–26.10. Fra Norge deltar 8 personer + funksjonsassistent/ledsager.

Liv Kristin har sjekket flyavganger Oslo-Reykjavik. Deltakerne må reise tirsdag 24.10.

Innlegg fra Norge: Lars Bjørndal og Hans Anton Ålien vil bidra med og legge fram et forslag til alternativ 8-punktstabell.

Nina legger fram Annual report.

Norge ønsker også å ta opp Music Braille-prosjektet, og få innspill fra de andre nordiske landene, ev. høre hva de tenker om det.

Sak 36/23 OUPs nettside Jf. sak 22/23

Rolf Arne orienterte om hva som er skjedd i løpet av sommeren. Det ble enighet om at Lars og Ida får tilgang til nettsiden.

Det vil bli tatt opp ulike saker med DSS, når vi kommer i gang, bl.a. med en e-postadresse til OUP.

Sak 37/23 Sjakknotasjon i 6-punkts punktskrift, revidert standard

OUP vil få dokumentet med ny revidert sjakknotasjon til neste møte, for sluttbehandling 13.10.

Sak 38/2023 Lær punktskrift, KORT OG GODT Jf. sak 25/23

Arbeidsgruppa Opplæringsmateriell ga en orientering om arbeidet med Lær punktskrift, KORT OG GODT. De håper å kunne legge fram et resultat til møte 13.10.

Sak 39/23 2025 : punktskriften 200 år ; henvendelse fra Espen Pedersen, Norges Blindeforbunds trykkeri

I 2025 er det 200 år siden Louis Brailles punktskrift ble tatt i bruk. I den forbindelse har Norges Blindeforbunds trykkeri tatt kontakt med Liv Kristin. Trykkeriet ønsker å markere 200-årsjubileet på flere måter, men kan godt tenke seg et samarbeid med OUP i den forbindelse. Den nasjonale punktskriftkonferansen, som OUP avholder, bør også fokusere på at Louis Brailles punktskrift er 200 år.

OUP vil komme tilbake til denne saken i begynnelsen av 2024.

Sak 40/23 Orienteringssaker

  1. Oddvar orienterte om at Statped, læremiddel syn, arrangerer en fagdag med temaet Læremidler for blinde og svaksynte. Tid: mandag 30.10.2023, Sted: Hovseter, påmeldingsfrist: 10.10.23.
  2. Lars har vært i kontakt med Magne Bolme vedr. artikkel om punktskrift i Store norske leksikon

Han vil følge opp dette.

Det ble en meningsutveksling om produksjon av noter i punktskrift.

Liv Kristin Saur, referent