Referat nr. 5 – møte 13.10.2023

Sted:
Møtet ble avholdt på Teams

Tid:
12:00–14:30

Til stede:
Nina Tveter
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Kari Rudjord
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Forfall:
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne


Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 42/23 Referat 04/23

Utkast til referat 04/23 var sendt ut før møtet, men på grunn av problemer med e-postlista var det ikke kommet til alle. Sendes ut på nytt for godkjenning.

Sak 43/23 Regnskapsrapport per september 2023

Per september har OUP brukt i underkant av kr 566000. Tatt til orientering.
Liv Kristin bes ta kontakt med Regnskap for å få avklart enkelte punkter i regnskapsrapporten.

Sak 44/23 Nasjonal punktskriftkonferanse 2023

Programmet for konferansen er klart.
En del praktiske ting ved arrangementet ble diskutert.
To av innlederne skal ha refundert sine reiseutgifter.
Møtet vedtok å gi gavekort til de 4 eksterne innlederne på kr 750,-.
Hotell for 4 av OUPs medlemmer må bestilles.

Sak 45/23 Nordisk møte 2023

I tillegg til Annual report, holder Nina innlegg om Music Braille-porsjektet.
8 personer fra OUP deltar på det nordiske møtet.

Sak 46/23 OUPs nettside Jf. sak 36/23

Møtet antar OUP vil gå for en ordning med nettside fra DSS. Imidlertid må enkelte rutiner testes. I etterkant av testingen vil en be om et møte med DSS.

Sak 47/23 Sjakknotasjon i 6-punkts punktskrift, revidert standard

Sjakknotasjon i 6-punkts punktskrift, revidert standard, ble utsendt før møtet. På grunn av problemer med e-postlister, som nevnt tidligere i referatet, utsettes saken til neste møte.

Sak 48/2023 Lær punktskrift, KORT OG GODT Jf. sak 38/23

Dawn og Hans Anton orienterte om arbeidet i opplæringsgruppa.
Det viser seg å være behov for mer instruksjon i 1. perm av læreverket, enn de resterende permene.
Arbeidsgruppa ønsker å knytte til seg en person til, og ønsket OUPs godkjennelse for det. Magne Bjørndal spørres om å delta i gruppa.

Sak 49/23 Orienteringssaker

  1. Det er behov for å innhente innspill til Veileder for oppsett av punktskrift på papir, slik at OUP kan komme i gang med oppdatering av publikasjonen.
  2. Nina orienterte om produksjon av noter i punktskrift i regi av Avdeling for tilrettelagt litteratur i Nasjonalbiblioteket.

Referatet er godkjent ved omsending.

Liv Kristin Saur, referent