Referat nr. 6 – møte 17.11.2023

Sted:
Observatoriegt. 1 B, møterom Nordpolen

Tid:
11:00–15:00

Til stede:
Nina Tveter
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Kari Rudjord
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 51/23 Referat 04/23

Referat 04/23 fra møte 07.09.23 ble godkjent.

Sak 52/23 Regnskapsrapport per oktober 2023

Per 31.10.23 har OUP brukt i underkant av kr 669 000. I november vil det gå ut en del penger ifm. reiseregninger, hotell osv. i forbindelse med Nordisk møte på Island.
Det blir likevel rom for å utbetale alle møtehonorarer og honorarer til arbeidsgruppene.
Tatt til orientering.

Sak 53/23 Nasjonal punktskriftkonferanse 2023 – evaluering

Det var enighet om at årets nasjonale punktskriftkonferanse var svært vellykket.
Følgende innledninger ble holdt:

 • «La meg få dele erfaringer og tanker om leseopplæring med deg.» Oliv Klingenberg, doktor i synspedagogikk og tidligere seniorrådgiver i Statped.
 • «Hvordan vi oppfatter punktskrifttegnene – tre strategier for gjenkjenning.» Torø Graven, doktor i synspedagogikk, University of Edinburgh.
 • «Tips og triks for å øke lesehastigheten.» Eirin Frøyland, Oslo Voksenopplæring Nydalen.
 • «Min vei til mitt skriftspråk.» Mette Midtseter, punktskriftentusiast.
 • «Lese- og arbeidsteknikker ved bruk av leselist, skjermleser og PC.» Oddvar Øyan, OUP.
 • «Hvilken punktskrifttabell er mest brukervennlig på leselist?» Lars Bjørndal og Hans Anton Ålien, OUP.

I underkant av 50 personer deltok fysisk på arrangementet. Hvor mange som fulgte strømmingen vites ikke med sikkerhet. I etterkant av konferansen er det kommet tilbakemeldinger på problemer med strømmingen.
Deltakerliste over de frammøtte ble delt ut i punktskrift. Det er viktig også for synshemmede å vite hvem som er til stede.

Sak 54/23 Nordisk møte 2023 – evaluering

Nordisk møte ble avholdt i Reykjavik, Island, 25.–26. oktober. Det deltok 8 personer + ledsagere fra Norge. Danmark, Sverige, Finland og Island var også representert både fysisk og digitalt.
OUPs deltakere var enige om at det var et konsturktivt møte.
Som et resultat av møtet, ble det vedtatt å lage en uttalelse om den uvurderlige betydningen punktskrift har for mennesker som ikke ser. Uttalelsen legges ut på de respektive utvalgenes nettsteder, samt sendes Nordisk råd.

Sak 55/23 OUPs nettside Jf. sak 46/23

Rolf Arne har testet teksteditor og kodeeditor med skjermleser. Det ser ganske bra ut.
Det må formuleres noen spørsmål til DSS, som vil bli tatt opp på et møte med DSS.
Utvalget gir sin tilslutning til at OUP flytter sin nettside over til DSS’ løsninger fra et gitt tidspunkt i 2024.

Sak 56/23 Sjakknotasjon i 6-punkts punktskrift, revidert standard

Sjakknotasjonsgruppa har laget et dokument, som ble lagt fram for OUP.
Norsk standard for sjakknotasjon i 6-punkts punktskrift, revidert standard, ble vedtatt.

Sak 57/23 Lær punktskrift, KORT OG GODT Jf. sak 48/23

Magne Bjørndal er engasjert for å delta i arbeidsgruppa Opplæringsmateriell. Hans primæroppgave er å gjennomgå og revidere instruksjonen til verkets perm 1, samt lage nye veiledninger for verkets permer 2–4.

Sak 58/23 Arbeidsplan for 2024

Arbeidsbudsjett for 2024 blir utarbeidet i samarbeid med Regnskap NB, og legges fram for OUPs møte i januar i 2024.
Følgende punkter til arbeidsplan for 2024 ble vedtatt:

 • 6 møter i OUP, hvorav 4 fysiske og 2 digitale
 • Nasjonal punktskriftkonferanse 2024, ev. vente til 2025?
 • Nordisk møte 2024 i Finland
 • Publikasjonen Sjakknotasjon i 6-punkts punktskrift, revidert standard, ferdigstilles i punktskrift og nettversjon, kanskje også i visuell skrift
 • Fullføre Lær punktskrift, KORT OG GODT
 • Punktskriftfremmende tiltak
 • Starte opp med revidering av publikasjonen Veileder for oppsett av punktskrift på papir
 • Revidere nettversjon av Håndbok i litterær punktskrift
 • Ta i bruk ny nettside hos ny leverandør

Flere punkter kan komme opp i løpet av året.

Sak 59/23 Møteplan våren 2024

Følgende møteplan for vårhalvåret 2024 ble vedtatt:
Torsdag 25.01., 11.00–16.00, torsdag 04.04., 12.00–15.00 – digitalt møte, Torsdag 13.06. 11.30-16.30.

Referatet er godkjent ved omsending.

Liv Kristin Saur, referent