Referat nr. 1 – møte 25.01.2024

Sted:
Observatoriegt. 1 B, møterom Nordpolen

Tid:
11:00–16:00

Til stede:
Nina Tveter
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Ida Sødahl Utne
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Sekretær: Liv Kristin Saur

Forfall:
Oddvar Øyan
Kari Rudjord

Sak 02/24 Referatene 05/23 og 06/23

Referatene 05/23, fra 05.10.23, og 06/23, fra 17.11.23, er godkjent ved omsending.

Sak 03/24 OUPs årsregnskap 2023

Årsregnskapet var ikke ferdigstilt på forhånd, men i løpet av møtet fikk OUP tallene. Årsregnskapet viser et merforbruk i 2023 på kr 54 177. Tatt til orientering.

Sak 04/24 OUPs arbeidsbudsjett 2024

Det ble utarbeidet et foreløpig arbeidsbudsjett for 2024 på et møte leder og utvalgssekretær hadde med økonomiavdelingen 14.12. Arbeidsbudsjettet forelå til møtet.

Fra departementets side er det i tildelingsbrevet til Nasjonalbiblioteket, ikke spesifisert noe beløp til OUP. Nina tar dette opp med Øyvind Engh.

I etterkant av møtet har Nina vært i kontakt med Øyvind Engh. I mail fra Øyvind til Nina kommer det fram at OUP kan ta utgangspunkt i beløp som i 2023 pluss 3,8 % justering for endring av konsumprisindeksen. Det skulle tilsi kr 1,1 mill.

Foreløpig budsjett for 2024 ble tatt til orientering.

Sak 05/24 OUPs budsjettsøknad 2025

Møtet vedtok at det søkes om kr 1 200 000 for året 2025. Møtet overlater til leder, Nin, og utvalgssekretær, Liv Kristin, å ferdigstille søknaden.

Sak 06/24 OUPs årsrapport 2023

Utvalgssekretæren hadde satt opp en liste på hvilke punkter som skal med i årsrapporten.

Møtet gjennomgikk punktene og ble enige om hvor og under hvilke overskrifter de ulike punktene settes.

Nina og Liv Kristin ferdigstiller årsrapporten, som sendes utvalget for godkjenning.

Sak 07/24 OUPs nettsider Jf. sak 55/23

Til møtet forelå et notat fra Rolf Arne vedr. overføring av materiale til ny nettside.

Rolf Arne og Lars har vært i møte med representanter fra DSS nettsteder. Det ble gitt en kort orientering fra møtet.

Arbeidet med å flytte materiale til ny nettside, må gjøres manuelt.

Innholdet på den nye nettsiden ble gjennomgått, både nyhets- og artikkelstoff. Det ble drøftet hvor mange årganger av referater/årsrapporter som skal flyttes over, og kom fram til at 10 årganger er nok. OUPs standarder skal også flyttes over, dette må også gjøres manuelt.

Det er arbeidskrevende å få flyttet over materialet, så det er mulig OUP må leie inn ekstra person til dette.

OUP tar sikte på å kunne avvikle nettsida hos Pro Isp innen utgangen av 2024, og at de nye nettsidene tas i bruk før sommerferien.

Sak 08/24 Emojier i norsk punktskrift Jf. sak 42/22

I sak 42/22 vedtok OUP å slutte seg til emoji-gruppas forslag til hvordan skrive emojier i norsk punktskrift. Videre vedtok OUP å føye til at der emojiene markeres flere ganger, settes i punktskrift antallet i parentes etter emojiene. Det ble vedtatt å teste ut forslaget i en periode.

OUP mener nå testperioden er avsluttet, og vedtar OUPs anbefalinger vedr. emojier i norsk punktskrift.

OUPs anbefalinger vil bli redigert inn i kap. 13 i Håndbok i litterær punktskrift.

Sak 09/24 Lær punktskrift KORT OG GODT Jf. sak 57/23

Magne Bjørndal har startet arbeidet og levert utkast til Veiledningen til del 1 av læreverket Lær punktskrift KORT OG GODT.

Under denne saken kom det opp en del spørsmål til KS04, og en del uoverensstemmelser i forhold til læreverket. Møtet vedtok at det settes opp et møte hvor Otto Prytz deltar, Otto var med i utarbeidelsen av KS04. Møtet fastsettes til fredag 14. juni, dagen etter OUPs siste møte før sommeren.

Sak 10/24 Artikkel om punktskrift i Store norske leksikon

Nina sendte ut et notat før møtet, hvor hun la fram Morten Tollefsens artikkel om punktskrift, som han hadde lagt ut på Norsk punktskrift.

Nina mener denne artikkelen er veldig god, og med fjerning av en del personlige synsmåter, kunne fungere som en artikkel i Store norske leksikon.

Artikkelen må redigeres noe, bl.a må det sette inn fonter som viser punktskriften riktig.

Møtet mener dette må avklares med Morten, og i tillegg også tas opp med Magne Bolme som tidligere har vært involvert i en eventuell artikkel om punktskrift.

OUP kommer tilbake til dette på neste møte.

Sak 11/24 Orienteringssaker

  1. Det må avklares om OUP skal fortsette med gjennomgang av det tidligere utarbeidete materialet av notasjon for strikkemønstre. Før OUP tar en endelig beslutning, vil Nina gjennomgå det tidligere materialet.
  2. Nina orienterte om at Otto Prytz ble overrakt Norges Blindeforbunds punktskriftpris 2024. Overrekkelsen ble foretatt mandag 8.1.2024 i Norges Blindeforbunds lokaler, og prisen ble overrakt Otto Prytz av statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet. Nina fra OUP var til stede.
  3. Rolf Arne orienterte. Under nordisk møte på Island ble det vedtatt å opprette en teknisk referansegruppe innen matematikk/realfag. Rolf Arne og Oddvar spørres om å gå inn i denne gruppa.

Referatet er godkjent ved omsending

Liv Kristin Saur, referent