Referat nr. 2 – møte 04.04.2024

Sted:
Møtet ble avholdt på Teams

Tid:
12:00–15:00

Til stede:
Nina Tveter
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Kari Rudjord Hans Anton Ålien

Forfall:
Lise Bakkan og Dawn Renouf Bjørneby

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 13/24 Referat 01/24

Referat 01/24, fra møte 25.01.2024 er godkjent ved omsending.

Sak 14/24 Regnskapsrapport per mars 2024

Per mars 2024 har OUP brukt i underkant av kr 200 000. Tatt til orientering.

Videre orienterte Nina om sin samtale med Øyvind Engh, jf. sak 04/24, hvor temaet var OUPs økonomiske midler, øremerkede midler til OUPs drift. Tidligere er øremerket tilskudd framkommet over NLBs post på statsbudsjettet, men i tildelingsbrev til Nasjonalbiblioteket for 2024 spesifiseres det ingen øremerkede midler til OUP.

Møtet vedtok å sende en henvendelse til Kultur- og Likestillingsdepartementet, med spørsmål om OUPs økonomiske rammer. I brevet til departementet ber OUP om avklaring på framtidig praksis ved tildeling av økonomiske rammer.

Sak 15/24 OUPs nettsider Jf. Sak 07/24

Til møtet hadde Rolf Arne sendt OUP et notat om status vedr. OUPs nye nettsider.

Domene- eller sone-filen er nå flyttet over fra ProISP til DSS-nettsteder. Med det er et godt stykke arbeid i forbindelse med flyttingen gjort (uten at siden er flyttet).

  • Filip Ålien har hatt ansvaret for overflytting av referater/årsrapporter
  • Rolf Arne har flyttet over nyhetssaker, og andre saker, som kan være aktuelle på ny side
  • Rolf Arne og Lars jobber med å få flyttet over standardene

Det skal lages en tilgjengelighetserklæring for nettstedet. Rolf Arne, Lars, Nina og Liv Kristin gjennomgår og tester erklæringen.
OUP ser for seg at nettsidene bør være klare til sommeren.

Sak 16/24 Lær punktskrift KORT OG GODT Jf. sak 09/24

Ida og Hans Anton orienterte kort om arbeidet med revideringen av læreverket. Det er laget veiledning til delene 1–3. Veiledningene skal produseres i flere formater. Arbeidsgruppa ser for seg at læreverket ferdigstilles i 2024.

I forbindelse med ovennevnte, kom det fram at det ønskes en tekstsamling, for voksne nybegynnere i punktskrift. Saken settes opp på OUPs neste møte.

Sak 17/24 Matematikknotasjon i endring? Tanker for framtida

Oddvar innledet. Han orienterte om et digitalt møte som det ble tatt initiativ til på Nordisk møte i 2023. Møtet, som ble avholdt i 2024, konkluderte med en opprettelse av en gruppe kalt Nordic Braille STEM group, som skal ta opp emner innen MathCAT og andre områder innen STEM-området. Se sak 18/24 for OUPs oppnevning av personer til gruppa.

MathCAT

MathCAT Er en programsnutt (plug in) som overfører matematisk tekst fra en visuell skrivemåte til å bli gjengitt via tale eller punktskrift på leselist. Det er taledelen det er jobbet mest med til nå. Det fungerer best på engelsk, men svenskene har gjort mye for å kunne bruke det på svensk. Mye av dette kan nok lett oversettes til norsk.

Det er også startet opp en diskusjon på hvordan en kan framstille matematisk tekst i punktskrift via skjermleser. Til dette trengs det noe avklaring på hvordan en vil skrive teksten i punktskrift.

MathCAT er mest beregnet på matematikk på høyere nivå.

Hva skjer i Norge?

Det er NLB som bruker mest ressurser på implementering av MathCAT i Norge.

Statped, v/ Kvile, har sett litt på oversetting av det svenske materialet til norsk.

Matematikk i punktskrift

Både i STEM-samarbeidet og i utviklingen av ny 8-punktstabell i Sverige, må de se på notasjon av matematikk. I Norge må vi også se på hvordan vi vil framstille matematikk via skjermleser og leselist. Det er mange tekniske detaljer som er uklare ennå.

Før OUP går videre, vil utvalget invitere Arne Kyrkjebø til neste OUP-møte, for å orientere om NLBs implementering av MathCAT i sin produksjon.

Sak 18/24 Oppnevning til Nordic Braille STEM group

Lars og Rolf Arne oppnevnes til å delta i Nordic Braille STEM group, og er et bindeledd mellom gruppa og OUP.

Sak 19/24 Nasjonal punktskriftkonferanse

Møtet vedtok å utsette årets nasjonale punktskriftkonferanse til 2025. I 2025 er det 200 år siden Brailles punktskrift ble tatt i bruk.

OUP vil arbeide med å finne fram til tema, samarbeidspartnere og tidspunkt for konferansen i tiden som kommer.

Sak 20/24 Nordisk møte 2024

Finland står i 2024 som arrangør av nordisk møte, som finner sted 9.–10. oktober i Helsinki.

Sak 21/24 Strikkemønsternotasjon i punktskrift

Til møtet hadde Nina gjennomgått forslaget til strikkemønsternotasjon, som ble laget for flere år siden.

Nina ønsker at en større gruppe ser på dette. Møtet vedtok at Nina samarbeider med Astrid og Ellinor Bergrud for å komme fram til om det er behov for en egen strikkemønsternotasjon.

Referatet ble godkjent ved omsending

Liv Kristin Saur, referent