Referat nr. 3 – møte 12.06.2013

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
09:30-14:30

Til stede:
Otto Prytz
Oddvar Øyan
Lars Bjørndal, personlig varamedlem for Lise Bakkan
Astrid Kristin Vik
Mats Køber

Sekretær: Liv Kristin Saur

Administrasjonssjef i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, Kjell Egeland, var til stede under deler av sak 25/13 a)

SAK 19/13 REFERATENE 01/13 OG 02/13

Referat 01/13 fra møte 11.01.13 ble godkjent ved omsending 18.03.13.

Referat 02/13 fra møte 07.03.13 ble godkjent med de merknader møtet vedtok.

SAK 20/13 UTVIKLING AV VEILEDER FOR TILRETTELEGGING AV PUNKTSKRIFT PÅ PAPIR OG PÅ LESELIST

a) Brev til samarbeidspartnere

På møtet 07.03.13 ble prosjektsøknaden med prosjektbeskrivelse vedtatt, og ble via NLB oversendt Kulturdepartementet, KD. Videre ble det vedtatt å sende kopi av budsjettsøknaden og prosjektbeskrivelsen til samarbeidspartnere som kan tenkes å være interessert i å delta i prosjektet. Sammen med prosjektbeskrivelsen utarbeides et oversendelsesbrev med følgende momenter:

– Om instansen ønsker representasjon i prosjektgruppa, ev. forslag til personer

– Om instansens representant kan utføre prosjektarbeid innenfor ordinær arbeidstid

– Om instansen kan bidra til finansiering dersom Kulturdepartementet avviser søknaden

– Om instansen kan la seg representere på et forberedende møte, tenkt avholdt 1. november 2013

I tillegg ble det vedtatt å ta kontakt med departementet, for et ev. møte hvor man gjør nærmere rede for prosjektet, og om hvor viktig dette prosjektet er for norsk punktskrift.

b) Veien videre

Prosjektsøknaden gjelder for 2014, og OUP har avsatt penger for å starte prosjektet i 2013. Det bør derfor inviteres til ett forberedende møte i høst, hvor man begynner planleggingen av prosjektet. Det ble berammet et møte til fredag 1. november hvor berørte parter inviteres.

OUP må i løpet av høsten oppnevne prosjektgruppe og ansette prosjektleder.

Andre forberedelser er bestilling av materialet til prosjektgruppa, eksempelvis publikasjonen fra Sverige som omhandler redigering av punktskrift. En må søke å finne andre publikasjoner om retningslinjer for utforming av punktskrift. Vedr. engelsk, britisk, punktskrift har vi materialet i PDF-format. Håndbok i blindeskrift, del 4, standard for Utforming av bøker i punktskrift er også et viktig hjelpemiddel for prosjektgruppa.

SAK 21/13 NORDISK MØTE 2013

I etterkant av møtet 12.06.13 er det kommet informasjon fra leder John D. Heilbrunn, Det danske punktskriftnævn, om dato for Nordisk møte i Danmark høsten 2013. Tidspunkt: 6.-7. november. Invitasjon og informasjon om tema og sted kommer.

Sak 22/13 FASTSETTELSE AV MØTEPLAN HØSTEN 2013

Følgende møtedatoer for ordinære møter i OUP høsten 2013 ble fastsatt: Onsdag 28.08. (uke 35), torsdag 31.10. (uke 44) og onsdag 27.11. (uke 48). Om nødvendig settes opp ett møte i september, forhåpentligvis et møte mellom representanter fra OUP og representanter fra Kulturdepartementet.

I tillegg vedtok OUP at det arrangeres et forberedende møte med samarbeidspartnere for prosjektet Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist. Møtet tenkes avholdt fredag 01.11 (uke 44).

Nordisk møte avholdes 6.—7.11.2013 (uke 45).

SAK 23/13 DISKUSJON OMKRING OUPS NETTSIDE

a) Innhold og layout

Oddvar Øyan innledet til debatt omkring innhold og layout på OUPs nettsider.

Av diskusjonen kom følgende fram:

– Ang. layout av nettsidene, vil OUP komme tilbake til dette på et senere møte. Lars Bjørndal vil deretter kontakte firmaet Punktlig IKT v/Tore Johnny Bråtveit når det gjelder tekniske detaljer.

– OUP mener selve innholdet på nettsidene nå må gis prioritet foran layouten. OUP kan tenke seg at det legges ut mer aktuelt stoff om punktskrift generelt, og om norsk punktskrift spesielt – standarder.

Fra den kommende Håndboka kan man f.eks. lage enkeltstående fagartikler. Hele Håndboka legges ut i 2 formater, en Word-fil og en PDF-fil med svart-punkt-font. Mats Køber vil prøve å lage/overføre Håndboka i et HTML-dokument.

Det skal også legges ut noe om OUPs prosjekt Utvikling av veileder for tilrettelegging av punktskrift på papir og på leselist.

OUP bør ha som mål å legge ut minst én artikkel i måneden, men gjerne flere.

b) Tilgang og vedlikehold

Det bør være flere personer som kan ha tilgang til å legge ut stoff på nettsidene. Utvalgssekretæren vil spørre personer som kan bidra til dette.

c) E-postlista Punktforum

E-postlista Punktforum burde vært mer levende enn det den er i dag. Personer som er interessert i og bruker/leser punktskrift burde skrevet mer om temaet og aktuelle problemstillinger. OUPs medlemmer og utvalgssekretær bør gå foran med et godt eksempel, og skrive mer på Punktforum.

Det er også blitt etterlyst en metode for å få tak i gamle meldinger, et arkivsystem for E-postlista. Lars Bjørndal ser videre på dette.

SAK 24/13  PUNKTSKRIFT PÅ BOKKORT SOM FØLGER DAISY-BØKER FRA NLB

Jf. sak 15/13

Rolf Arne Mellem, varamedlem i OUP, og ansatt i Bojo aS, skulle se på dette. Mellem har installert eller skal i den nærmeste framtid installere Duxbury for printer som brukes i NLBs Utlånsavdeling. Dette kan muligens løse noe av problemet med teksten på bokkortene.

Hvis dette trekker ut, vil OUP sende henvendelse til Utlånsavdelingen og NLBs administrasjon.

SAK 25/13   ORIENTERINGSSAKER

a)   Kontoplan OUP

Administrasjonssjef i NLB, Kjell Egeland, orienterte om at Kulturdepartementet, KD, v/ Gry Lytjohan, hadde vært i kontakt med NLB når det gjelder OUPs tilskuddsordning og plassering på statsbudsjettet. I dag får OUP sin bevilgning over Statsbudsjettet, kap. 26, post 78.

Egeland opplyste at departementet vurderer å foreslå at bevilgningen plasseres under kontoplan 01 på NLBs budsjett, noe som vil innebære en regnskapsteknisk forenkling både for NLB og for KD.

Møtet mener det kan være uheldig at OUP ikke lenger er en synlig post på Statsbudsjettet slik OUP er i dag. Ved å gå over til en annen kontoplan, underlagt NLBs budsjett, er utvalget redd for at OUP «drukner» i NLBs organisasjon. Utvalget vil også påpeke at OUP ikke organisatorisk er underlagt NLB, selv om OUP er administrativt forankret i NLB. OUP består fortsatt av representanter fra ulike punktskriftmiljøer innen området.

Møtet ber Otto Prytz ta kontakt med departementet v/ Gry Lytjohan, og be om at departementet redegjør litt nærmere om konsekvensene av endringene av kontoplan på et ev. OUP-møte.

b)  Mats Køber orienterte kort om et internasjonalt prosjekt han gjennom NLB deltar i.

Mats Køber legger ut mer om dette på utvalgslista.

Referatet ble godkjent ved omsending 27.08.13.

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær