Referat nr. 4 – møte 31.08.2017

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal
Mona Ullmann
Rolf Arne Mellem
Olav Vik
Pilar Menéndez-Pérez
Hans Anton Ålien

Forfall: Nina Tveter, Arne Kyrkjebø

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 30/17 Referat 03/17

Referat 03/17, fra møte 09.06.2017, ble godkjent ved omsending 04.07.2017.

Sak 31/17 Regnskapsoversikt per 31.07.17

Per juli 2017 har OUP brukt kr 418.075,-

Dette beløpet utgjør: lønn og honorarer, konferansedeltakeravgift og reisekostnader. I honorarutgiftene inngår ekstra honorar til Nina Tveter, som har hatt redigeringsarbeidet med veilederen. I tillegg inngår noen andre driftsutgifter.

Utvalgssekretæren vil be om et mer detaljert Regnskap.

Siden det gjenstår over halvparten av bevilgningen for 2017, ber møtet utvalgssekretæren utbetale honorarer som var tenkt utbetalt til prosjektmedlemmene i fjor, men som ikke ble utbetalt da.

Liv Kristin Saur sørger for at dette blir utført i september.

Astrid Kristin Vik foreslo under denne saken, at dersom det er midler igjen ved årets slutt, tar OUP en studietur til Bergen ifm. OUPs siste møte i november, for å se på driften av Norges Blindeforbunds trykkeri. En tenker seg i tillegg til OUPs møte å ha et dialogmøte med ledelsen i trykkeriet, samt en omvisning for å se hvordan trykkeriet arbeider.

Liv Kristin Saur tar kontakt med leder av Norges Blindeforbunds trykkeri om dette lar seg gjøre.

Sak 32/17 Nordisk møte Jf. sak 28/17

Det var intet nytt om nordisk møte siden forrige møte. Billetter for 8 personer er bestilt og betalt.

Sak 33/17 Etablering av forskningsmiljø for punktskrift i Norden

Notat utarbeidet av Astrid K. Vik og Lars Bjørndal, suplert av Oddvar Øyan, var utsendt i forkant av møtet.

Det har siden sist vært dialog med aktuelle samarbeidspartnere, bl.a. innen Statped, Norges Blindeforbund og NLB.

Det er generell interesse for saken, og alle ser alvoret i situasjonen knyttet til faglig utvikling innenfor punktskrift, og sårbarheten knyttet til kompetanse i framtiden.

En mulig vei videre er at OUP kontakter Udir som har gitt i oppdrag samfunnsforsk/NTNU og Statped å lage en kunnskapsoversikt.

Vedtak

OUP ber Lars Bjørndal, Astrid K. Vik og Oddvar Øyan arbeide videre med saken. Grunnet tidsressurs må det bli et langsiktig arbeid.

Det vil bli utarbeidet et brev til UDIR hvor det etterspørres oppfølging av kunnskapsoversikten.

Brevet skal godkjennes av OUP.

Sak 34/17 Orienterings- og oppfølgingssaker

a) Tactile Reading konferanse

Astrid Kristin Vik opplyste at det ikke har vært noen konferanseutvekslingserfaringer med svenskene, som planlagt.

Utvalget tok dette til orientering, og avventer til neste møte i OUP.

b) Punktskriftens historie som kulturarv

Oddvar Øyan orienterte kort om status for samarbeid i et museumsprosjekt mellom Døves museum og Statped midt i Midt-Norge, hvor han mener OUPs sak Punktskriftens historie kan innlemmes som et mulig prosjekt.

c) OUPs nettside

Nettgruppa hadde et arbeidsmøte 05.07.17, hvor en fikk sett på nettsida, og rettet opp en del mangler.

På dette møtet ble tekst som skal følge standardene utarbeidet.

Sluttrapporten fra «forprosjektet» om elektronisk tekst vil bli lagt ut.

Rolf Arne Mellem hadde laget en web-versjon av Hånboka, basert på epub-versjonen Mats Køber, NLB, har laget.

Sak 35/17 Veilederen for tilrettelegging av punktskrift på papir og prosjektsamling i oktober

Det har kommet inn en del kommentarer/innspill til veilederen som ble sendt ut i sommer. Nina Tveter vil med bakgrunn i disse, utarbeide ny versjon.

OUP har tidligere vedtatt at det skal avholdes en prosjektsamling for å diskutere og gå gjennom veilederen, og se på en del spørsmål en må ta stilling til.

Av temaer som bør taes opp på prosjektsamlinga er:

  • Overskrifter/overskriftskalaen: Pilar Menéndez-Pérez lager et forslag til samlinga
  • Spørsmål om bruk av storbokstavmarkering i skjønnlitterære bøker for barn på laveste skoletrinn
  • Tittel på publikasjon
  • Oppnevning av en redaksjonskomité som har som oppgave å redigere og ferdigstille Veilederen til en beta-versjon som legges fram før jul

Det hadde vært ønskelig om NLB kunne framstille den elektroniske versjonen, og at Norges Blindeforbunds trykkeri trykker en punktskriftversjon.

Endelig agenda for prosjektsamlinga settes på OUPs telefonmøte.

Selve prosjektsamlinga avholdes fredag 20.10. fra kl. 10 til kl. 17 på Scandic Hotel Holberg, Oslo.

Sak 36/17 Håndboka i epub-versjon – henvendelse fra Mats Køber, NLB

Mats Køber, NLB, har laget et utkast til Hånboka i en epub-versjon basert på et ikke helt ferdig PDF-dokument.

Han spør videre om OUP fortsatt er interessert i at han ferdigstiller dokumentet.

Lars Bjørndal får i oppdrag å holde kontakt med Mats Køber, og også forespørre om et samarbeid mellom Køber og OUP.

For å se at teksten stemmer med originaldokumentet, sender Liv Kristin Saur ut originaldokumentet i Word med punktskriftfonter og i et PDF-format.

Sak 37/17 OUPs 8-punktstabell – henvendelse fra Otto Prytz

Otto Prytz har i e-post datert 21.08.17 stilt en del spørsmål vedr. OUPs 8-punktstabell og tabellen som følger skjermlesere.

OUP mener disse spørsmålene må rettes til leverandørene av skjermlesere.

I 2007 ble OUPs någjeldende 8-punktstabell, med verdier til 255, vedtatt. OUP vedtok på et senere tidspunkt at det skulle utarbeides en utvidet 8-punkts tabell inkl. verdier fra Unicode-tabellen.

Dette arbeidet har blitt nedprioritert. Arbeidsgruppa, som på et tidligere tidspunkt ble oppnevnt, blir nå bedt om å prioritere arbeidet med den utvidede 8-punktstabellen. Bl.a. med å definere ulike tegn som brukes i norsk.

Tabellen skal også inneholde bokstaver, i f.eks. arabisk, russisk, gresk etc. Disse bokstavene er satt inn i skjermleserprogrammer med bakgrunn i bokstavene i 6-punkts punktskrift.

Referatet er godkjent ved omsending 03.10.2017.

Liv Kristin Saur, utvalgssekretær