Referat nr. 5 – møte 29.08.2018

Sted:
Observatoriegt. 1 B, OSLO

Tid:
10:00–15:00

Til stede:
Oddvar Øyan
Astrid Kristin Vik
Lars Bjørndal – 3 timer
Rolf Arne Mellem
Nina Tveter
Olav Vik
Pilar Menéndez-Pérez – 3 timer
Arne Kyrkjebø – 4 timer
Hans Anton Ålien

Forfall: Mona Ullmann

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 36/18 Referat 04/18

Referat 04/18, fra møte 21.06.2018, ble godkjent ved omsending 17.07.2018.

Sak 37/18 Økonomi – Regnskapsrapporter juni og juli

OUP har mottatt regnskapsrapporter for juni og juli 2018. Tatt til orientering.

Sak 38/18 Justert arbeidsbudsjett 2018

Liv Kristin Saur la fram oversikt over utgiftene som gjenstår i 2018. OUP har ca. kr 374 000 gjenstående av årets bevilgning. I oversikten som ble lagt fram, er inkludert utgifter ifm. gjennomføringen av nordisk møte, samt 2 ordinære møter i OUP.

Sak 39/18 Nordisk møte

a) Endring av konferansested

Opprinnelig var Nordisk møte tenkt gjennomført i NLBs møtelokaler, men på grunn av oppussing i kantineområdet, og at kantinedrift er i møtelokalene, må arrangementet flyttes til Scandic hotell, Solli, hvor også overnatting av nordiske gjester innkvarteres.

OUP har mottatt tilbud på 2 halvdagspakker for gjennomføringen av konferansen for 25 personer. Avtale er signert.

b) Program

Oddvar Øyan vil være møteleder.

OUps møte drøftet program for dagene. De nordiske deltakerne har per dags dato ikke gitt tilbakemelding om sine innlegg. Utvalgssekretæren purrer om dette.

Jf. referat 04/18, ble en enige om to hovedbolker.

Torsdag: Tidlig innsats (opplæring)

En vil prøve å få inn eksterne foredragsholdere fra Statped.

Fredag: Music Braille

Ifm. dette temaet er Sarah M. Wilkins invitert, og kommer, for å innlede om DAISY Music Braille project.

En tenker seg innledninger om opplæring av noter, produksjon av noter etc.

Hvilke av dagene en skal sette av for de enkelte lands rapportering, blir fastsatt når endelig program er på plass.

c) Andre detaljer, middag

Liv Kristin Saur undersøker med en peruansk restaurant, Aymara, om de har et brukbart tilbud til gruppa.

Sak 40/18 Tactile Reading

I etterkant av forrige møte, 21.06., har Statped fått avklaring mht. det økonomiske fra departementet.

OUP har mottatt en del spørsmål fra Statped om selve arrangementet.

Antall deltakere – OUP tenker seg at det vil være interesse blant 300-400 personer

Antall parallellpresentasjoner – OUP mener 3 parallellpresentasjoner og noen plenumspresentasjoner

OUP må videre undersøke hvordan dette ble gjort på Tactile Reading i Stockholm i 2017.

Arbeidet med konferansen starter i høst. 3.9.18 blir det avholdt et møte i Statped, hvor den tekniske komiteen samles og starter planleggingen av arrangementet. Leder av teknisk komité er Marthe Lybak Greve v/Statped.

Det skal også nedsettes en programkomité. Aktuelle kandidater til komiteen er Astrid Kristin Vik, Arne Kyrkjebø og Nina Tveter.

Oddvar Øyan har ansvaret for å orientere samarbeidsaktørene som NLB v/Øyvind Engh og NBF v/Arnt Holte.

Til konferansen tenker en seg at en inviterer utstillere av tekniske hjelpemidler og annet.

OUP tenker seg også en del kulturelle innslag i løpet av konferansen med synshemmede musikere.

Sak 41/18 Oppfølgingssaker

Oppfølging av to saker fra forrige møte – Bibelhenvisninger og versaler.

Tekstene er utformet, og korrekturlest.

Redaksjonskomiteen for Veilederen for punktskrift på papir

Det ble gitt en kort orientering om arbeidet i redaksjonskomiteen for Veilederen for punktskrift på papir.

Sak 42/18 Orienteringssaker

a) Produksjonsverktøyet PIP

Arne Kyrkjebø kunne opplyse at oppstart med konverteringsverktøyet PIP er utsatt på ubestemt tid, jf. sak 28/18 b)

b) Prosjekt i regi av Statped i barnehager med synshemmede

Astrid Kristin Vik orienterte om prosjektet i regi av Statped Skriftstimulering av barnehagebarn som skal lære punktskrift. Prosjektet omfatter i første omgang 12 barn. Det er gitt økonomisk støtte gjennom Norges Blindeforbunds forskningsfond.

c) Nordisk e-postliste

Liv Kristin Saur kunne opplyse at nå er både dansker, svensker og finner registrert som medlemmer på Nordibraille-lista.

Sak 43/18 Ev. fastsettelse av møtedato for siste ordinære møte i OUP 2018

Siste ordinære møte i OUP 2018, avholdes fredag 30. november.

Det kom opp spørsmål om avslutningsmiddag for OUP 2018. Har ikke OUP midler, sponser NLB.

Referatet er godkjent på OUPs møte 30.11.2018.

Liv Kristin Saur, referent