Årsrapport 2020

Innledning

I 2020 har Offentlig utvalg for punktskrift, OUP, hatt 5 møter og behandlet til sammen 60 saker. Møtene har vært fordelt over hele året, med tre møter i vårhalvåret og to møter på høsten. To ordinære møter, to digitale møter og ett telefonmøte.

Følgende medlemmer og varamedlemmer utgjorde OUP i 2020:

Til og med april 2020:

Leder: Oddvar Øyan, personlig varamedlem: Nina Tveter
Nestleder: Astrid Kristin Vik, personlig varamedlem: Olav Vik
Medlem: Lars Bjørndal, personlig varamedlem: Arne Kyrkjebø
Medlem: Mona Ullmann, personlig varamedlem: Pilar Menéndez-Pérez
Medlem: Rolf Arne Mellem, personlig varamedlem: Hans Anton Ålien

Våren 2020 oppnevnte Kulturdepartementet nytt OUP med funksjonstid 01.05.2020- 30.04.2024. Fra 01.05. har utvalget hatt følgende sammensetning:

Leder: Nina Tveter, personlig varamedlem: Oddvar Øyan
Nestleder: Astrid Kristin Vik, personlig varamedlem: Ida Sødahl Utne
Medlem: Lars Bjørndal, personlig varamedlem: Kari Rudjord
Medlem: Lise Bakkan, personlig varamedlem: Pilar Menéndez Pérez
Medlem: Rolf Arne Mellem, personlig varamedlem: Hans Anton Ålien

OUPs sekretariat har en ansatt, Liv Kristin Saur, i 80 % stilling.

Administrativ forvaltning av OUP

OUP er et offentlig utvalg under Kulturdepartementet og administrativt forankret i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB.

Økonomi

I 2020 hadde OUP en ramme på kr 1 000 000, og et forbruk på 1 006 183.

Standardiseringsoppgaver

Etter en del justeringer og tilføyelser i punktskriftstandarden, var det nødvendig med en revidering av Håndbok i litterær punktskrift. Denne ble ferdigstilt i visuell skrift i 2019, mens punktskriftutgaven og nettversjonen ble ferdigstilt i 2020.

Resultatet av OUPs prosjekt om veileder for tilrettelegging av oppsett av punktskrift på papir, ble en realitet i 2020, etter et omfattende arbeid i redaksjonskomiteen.

Publikasjonen Veileder for oppsett av punktskrift på papir ble ferdigstilt sommeren 2020. Publikasjonen ble i første omgang trykt i punktskrift og i visuell skrift, men vil i 2021 også bli lagt ut som nettversjon.

Det har også blitt foretatt oppgradering av Norsk standard for kjemi-, fysikk- og biologinotasjon i 6-punkts punktskrift . Arbeidet har bestått av å sette inn punktskriftvisning for både visuell versjon og en nettversjon.

En utvidet 8-punktstabell, definisjon av aktuelle tegn i Unicode-tabellen, ble videreført i 2020. Arbeidet med dokumentasjon for 8-punktstabellen videreføres. Arbeidsgruppa består av Oddvar Øyan, Lars Bjørndal og Rolf Arne Mellem. Arbeidsgruppa er utvidet med ytterligere 2 personer: Hans Anton Ålien og Lise Bakkan.

Punktskriftfremmende tiltak

Ny opplæringslov

OUP har i 2020 gitt en høringsuttalelse ifm. NOU 2019, 23 Ny opplæringslov.

Andre saker OUP har vært opptatt av i 2020

OUP har vært opptatt av opplæringssituasjonen i punktskrift, både for unge synshemmede, og for voksne som har mistet synet.

OUP har også vært opptatt av lesestrategier, lesehastighet, det være seg lesing på papir og i elektronisk punktskrift.

Utvalget har markedsført sitt arbeid på sosiale medier i Facebookgruppa Norsk punktskrift.

Tactile Reading Conference 2021

Planleggingen av Tactile Reading 2021 er videreført i 2020. Statped har hovedansvaret for konferansen, i samarbeid med OUP, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB, og Norges Blindeforbund, NBF. Det er opprettet en programkomité, som består av representanter fra Statped, NLB, NBF, OUP samt de svenske initiativtakerne til konseptet Tactile Reading. OUPs representant i programkomiteen er Astrid Kristin Vik.

OUPs nettside

OUP har en nettside www.punktskriftutvalget.no.

medlemmene Rolf Arne Mellem og Lise Bakkan har hatt ansvaret for å legge ut informasjon fra OUP på nettsida. Videre har de hatt ansvaret for å forbedre nettsida i samarbeid med Oddvar Øyan og Liv Kristin Saur.

Nasjonale samarbeidspartnere

OUP har et godt samarbeid med de institusjoner, organisasjoner og leverandører som utgjør punktskriftmiljøet i Norge.

Nasjonal punktskriftkonferanse 2020

I 2020 arrangerte OUP en nasjonal punktskriftkonferanse i samarbeid med Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, NLB. Konferansen ble avholdt 18. september 2020. Det deltok ca. 30 personer, men grunnet koronasituasjonen, ble konferansen også strømmet, og 87 personer deltok digitalt. Oppslutningen om konferansen må derfor sies å være svært god.

Temaet på konferansen var å presentere OUPs arbeid.

Det ble gitt en fyldig presentasjon av Veileder for oppsett av punktskrift på papir. Videre ble revidert utgave av Håndbok i litterær punktskrift presentert, samt en oversikt over tidligere utgitte publikasjoner, kortskriftnotasjon, matematikknotasjon og andre realfagsnotasjoner.

Deltakerne ble også gjort kjent med andre saker OUP er opptatt av.

Nordisk samarbeid

OUP har et utstrakt samarbeid med punktskriftutvalgene i de nordiske land.

Nordisk punktskriftmøte 2020

Nordisk møte 2020 ble arrangert 15.-16. oktober og som arrangør stod Svenska punktskriftsnämnden. Som følge av koronasituasjonen, ble møtet avholdt digitalt.

De fleste av OUPs medlemmer og varamedlemmer deltok.

Temaene på årets nordiske møte var:

Fra Norge innledet Nina Tveter, leder i OUP, om Veileder for oppsett av punktskrift på papir.

Lars Bjørndal orienterte om den internasjonale konferansen i 2021, Tactile Reading.

Årsrapporten for 2020 ble behandlet på møte i OUP 28.01.2021 og vedtatt ved omsending 26.02.2021.

For Offentlig utvalg for punktskrift, OUP

Nina Tveter
Leder

Liv Kristin Saur
Utvalgssekretær