Referat nr. 6 – møte 23.11.2022

Sted:
Observatoriegt. 1B, møterom 20

Tid:
11:00–16:00

Til stede:
Nina Tveter
Lars Bjørndal
Lise Bakkan
Rolf Arne Mellem
Oddvar Øyan
Ida Sødahl Utne
Kari Rudjord
Dawn Renouf Bjørneby
Hans Anton Ålien

Sekretær: Liv Kristin Saur

Sak 55/22 Referatene 04/22 og 05/22

Referatene 04/22, fra 24.08.22, og referat 05/22, fra 05.10.22, ble godkjent.

Sak 56/22 Regnskapsrapport medio november

Per 22.11.2022 er status forbruk på kr 918 845. Liv Kristin redegjorde kort for gjenstående honorarutbetalinger, fakturaer og diverse andre utgifter. Hun mener OUP ligger an til å bruke de øremerkede midlene kr 1 033 000 for 2022.

Sak 57/22 Evaluering av nasjonal punktskriftkonferanse

OUP sa seg godt fornøyd med oppslutningen av Nasjonal punktskriftkonferanse. Det deltok mellom 50 og 60 i Nasjonalbibliotekets auditorium, mens antall digitale deltakere lå i underkant av 50.

Temaet opplæringstilbudet for voksne som har mistet syn, engasjerte mange, både synshemmede selv og fagpersoner.

Årets punktskriftkonferanse avdekket at personer som mister synet i voksen alder, ikke får oppfylt sine rettigheter til å lære punktskrift.

Møtet vedtok å sende en bekymringsmelding til Kulturdepartementet, som er OUPs oppdragsgiver, hvor OUP ber om at dette tas opp med Kunnskapsdepartementet. Nina legger ut forslag til tekst på utvalgslista.

Sak 58/22 Evaluering av nordisk møte

Nordisk møte, som ble avholdt på Thon hotell, Vika Atrium, hadde i underkant av 20 deltakere. I tillegg deltok ca. 15 personer på Teams.

Arrangøren, OUP, syntes det hadde vært hyggeligere om flere deltakere hadde deltatt fysisk.

Inntrykket fra de tilstedeværende var at det var et godt gjennomført møte med mange interessante presentasjoner.

Sak 59/22 Arbeidsplan for 2023

Liv Kristin hadde satt opp en del punkter til arbeidsplan 2023, som dannet grunnlag for diskusjonen på møtet.

Av punkter hun hadde satt opp nevnes:

Arbeidsgrupper – OUP vil prioritere standardiseringsoppgaver

 • avslutte arbeidet med gjennomgang av norsk sjakknotasjon i punktskrift, ferdigstille dokument i punktskrift og i PDF-format, samt utarbeide nettversjon – arbeidet skal være ferdigstilt 1. halvår
 • videreføre arbeidet i 8-punktsgruppa
 • videreføre og ferdigstille arbeidet i arbeidsgruppa opplæringsmateriell
 • arbeidet i emoji-gruppa fortsetter
 • påbegynne oppgaven med å gjennomgå håndarbeidsnotasjon/strikkemønsternotasjon
 • igangsette arbeidsgrupper for Håndbok i litterær punktskrift og Veilederfor oppsett av punktskrift på papir utover året når andre oppgaver er løst

Nettversjoner av standarder

 • kortskriftnotasjonen blir klar i begynnelsen av 2023
 • standarder som matematikknotasjon og realfagsnotasjon prioriteres

Arrangementer

 • nasjonal punktskriftkonferanse
 • workshop for OUPs medlemmer/varamedlemmer

OUPs nettside

 • OUP ønsker å oppgradere sin nettside, og at dette blir gjort av en profesjonell nettdesigner.

Sak 60/22 Arbeidsbudsjett for 2023

Før jul skal Liv Kristin ha møte med økonomirådgiver Vemund Bergland for å gjennomgå arbeidsplan for 2023, og med bakgrunn i den, sette opp et arbeidsbudsjett for 2023.

Sak 61/22 Liste over endringer i norsk punktskrift

Liv Kristin hadde laget en oversikt over de endringene som er diskutert og endret siden revidert utgave av håndboka og 1. utg. av veilederen.

Sak 62/22 Opplæringsmateriell i punktskrift for voksne

Som et ledd i arbeidet hadde arbeidsgruppa til møtet laget en oversikt over det som finnes av opplæringsmateriell i punktskrift for voksne. Et imponerende arbeid. Spørsmål vedr. de eldste produksjonene er om disse kan skrives ut.

Gruppa fortsetter arbeidet med Lær punktskrift KORT OG GODT, og den tilhørende instruksjonsfila.

Sak 63/22 Emojier i norsk punktskrift

Tillegg til sak 42/22

Når det forekommer flere emojier av samme sort etter hverandre, føres den opp én gang, med et tall bak. Eksempel: :smilende ansikt:3

Sak 64/22 Oppnevning av arbeidsgrupper

Det ble foretatt en foreløpig oppnevning av 2 arbeidsgrupper, som skal se på revidering av Håndbok i litterær punktskrift og Veileder for oppsett av punktskrift på papir. Dette arbeidet er planlagt i 2023, men vil først komme i gang når andre arbeidsoppgaver er ferdigstilt.

Følgende er foreløpig oppnevnt:

Håndboka: Rolf Arne, Kari og Liv Kristin

Veilederen: Nina, Lars, Ida og Dawn

Sak 65/22 Møteplan våren 2023

OUP vedtok følgende møteplan for våren 2023: torsdag 2. februar 11–16, onsdag 29. mars 12–15, digitalt møte og torsdag 15. juni 11–16.

Sak 66/22 Orienteringssak

Oddvar orienterte om at Tactile Reading i Nederland, som var planlagt til 2024, er utsatt til 2025.

Referatet ble godkjent ved omsending.

Liv Kristin Saur, referent

Referatet er godkjent ved omsending.

Liv Kristin Saur, referent